Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Издаване на сертификати за законно придобиване, търговска дейност и пренасяне на живи екземпляри от застрашени видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях на територията на Европейския съюз

Какво представлява услугата

Описание

С услугата се осигурява защитата на видовете от дивата флора и фауна и гарантирането на тяхното опазване чрез регулиране на търговията с тях на територията на Европейския съюз.

 

- Правно основание

Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 година относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях - чл. 8, п. 3; п. 1

Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията от 4 май 2006 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях - чл. 3

Закон за биологичното разнообразие - чл. 80

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Процедура

 

1. ЗАЯВЛЕНИЕ (подаване на ХАРТИЯ) за издаване на сертификат за изключение от забраните, въведени с чл. 8, ал. 1 (за законно придобиване, търговска дейност) и сертификат транспортиране по чл. 9 от Регламент (EO) № 338/97 за защита на видовете от дивата фауна и флора, чрез регулиране на търговията с тях, за видовете по Приложение А към същия Регламента. Сертификатът чл. 8 от Регламент (EO) № 338/97 служи за удостоверяване на законния произход на екземпляра и е задължителен в рамките на Европейския съюз при: Извършване на търговски сделки, което означава движението и прехвърлянето на собствеността, включително даряване, бартер и т.н, на екземплярите в рамките на Европейския съюз; Излагане пред публика с търговска цел на екземплярите от тези видове; Сертификатът по чл. 9 от Регламент (EO) № 338/97 е за транспортиране в рамките на Европейския съюз на диво уловени екземпляри (Код W) и екземпляри от първо поколение отгледано на затворено (код F).
ИЗИСКВАНИ ДОКУМЕНТИ

 

I. ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ:

1. физически лица – копие от документ за самоличност, удостоверяващ адресната регистрация в България;
2. юридически лица в заявлението се вписва Единния идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ;
3. нотариално заверено пълномощно - в случай на подаване на заявление от представители на заявителите.

 

II. ДОКУМЕНТИ УДОСТОВЕРЯВАЩИ ЗАКОННИЯ ПРОИЗХОД НА ЕКЗЕМПЛЯРА:

1. оригинал на валиден сертификат издаден на основание чл. 8, параграф 3 или чл. 9, параграф 2, буква „б“ от Регламент 338/97 (само за видовете по Приложение А към Регламентa);
2. оригинал на документ за регистрация от друга държава-членка на Европейския съюз, когато в съответната държава се изисква такава и са отразени маркировката на екземпляра данните за неговия произход са съотносими към данните в стандартен документ
по CITES (само за видовете по Приложение B към Регламент 338/97);
3. оригинал на „копие за собственика“ от разрешително за внос издадено от държава членка на Европейския съюз или „копие за вносителя“ от нотификация за внос, попълнени от съответната митническата служба съгласно чл. 23 и 25 от Регламент 865/2006, и копие на документа по CITES, издаден от държави извън Европейския съюз, въз основа на който е осъществен вноса;
4. документ от продажба на конфискувани екземпляри по чл. 106, ал. 1, т. 5 и ал. 2 т. 3 или разпореждане с такива съгласно чл. 106, ал. 1, т. 3, ал. 2, т. 1 и 2 и ал. 3, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие;
5. транспортен документ, с който от друга държава членка на Европейския съюз е транспортиран хайвер от есетрови риби (Acipenseridae spp.);
6. копие от фитосанитарен сертификат, издаден от държави извън Европейския съюз, когато съгласно Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора такъв е използван вместо разрешително по CITES за износ (валидно е само
за фитосанитерни сертификати от Канада, Република Корея,Сингапур, издадени за изкуствено развъдени растения);
7. оригинал на разрешително или друг документ предвиден в нормативен акт разрешаващ придобиване на екземпляра от природата;
8. копие от АТА карнет (само за случаите на издаване на Сертификат за колекция от образци);
9. сертификат за произход от производителя, извън случаите на видове по Приложение А и чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие;
10. за ловните видове съгласно приложение № 4 към Закона за биологичното разнообразие, които попадат в приложения А, B и C към Регламент 338/97:
а) разрешително за лов на името на ловеца;
б) регистрация на трофея или разплащателен протокол заверен от националната или регионалната комисия за оценка на ловни трофеи, издадени по Закона за лова и опазване на дивеча.

 

III. ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАКОННО ПРИДОБИВАНЕ:

(не доказват произход на екземпляра)
1. фактура или договор отразяващи законното придобиване на екземпляра в случай, че заявителя е придобил екземплярите от друг собственик или вносител, извън случаите по чл. 106 от Закона за биологичното разнообразие (виж част II, т. 4 по-горе);
2. документ за регистрация на екземпляра и копие от регистрацията на неговите родители, издадени съгласно чл. 91 от Закона за биологичното разнообразие;

 

ВАЖНО: Сертификатът чл. 8 от Регламент (EO) № 338/97 служи за удостоверяване на законния произход на екземпляра и е задължителен в рамките на Европейския съюз при: Извършване на търговски сделки, което означава движението и прехвърлянето на собствеността, включително даряване, бартер и т.н, на екземплярите в рамките на Европейския съюз; Излагане пред публика с търговска цел на екземплярите от тези видове;

 

ВАЖНО: Сертификатът по чл. 9 от Регламент (EO) № 338/97 е за транспортиране в рамките на Европейския съюз на диво уловени екземпляри (Код W) и екземпляри от първо поколение отгледано на затворено (код F).

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,Със заявление по електронна поща

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на околната среда и водите

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

до 30 дни

Начини на плащане

По банков път,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,На гише в административно звено за обслужване в брой

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 10 лв.

За издаване на сертификат за законно придобиване, търговска дейност и пренасяне на живи екземпляри от застрашени видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях на територията на Европейския съю, съгласно Тарифа на таксите, които се събират в системата на МОСВ (обн. ДВ. бр. 39 от 20 май 2011 г.), се събират такси, както следва:

- За всеки вид от българската фауна и флора - 10 лв., съгласно ПМС № 136/2019 г., члр. 19, т. 2а

- За всеки вид от чуждата фауна и флора - 20 лв., съгласно ПМС № 136/2019 г., чл. 19, т. 2б

- За видове, които са част от зоологическа или ботаническа градина, цирк, делфинариум, спасителен център, програма за повторно въвеждане в природата или са предназначени за музеи и/или за научна институция - 30 лв., съгласно ПМС № 136/2019 г., чл.19, т. 2в

 

 

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министър на околната среда и водите

Как ще получа резултата

На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгина Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.

 

Дирекция "Национална служба за защита на природата"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не