Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Издаване на разрешителни пo CITES за износ, внос, сертификати за реекспорт, сертификати за лична собственост, сертификати за колекция от образци, сертификати за произход и сертификати за музикални инструменти

Какво представлява услугата

Описание

Разрешителното по CITES за внос и износ, както и за сертификати по CITES за ре-експорт, лична собственост и музикален инструменти, за определени екземпляри защитава видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях.

 

Целта на административната услуга е издаването на:

 • разрешително за внос;
 • разрешително за износ;
 • сертификат за реекспорт;
 • сертификат за лична собственост;
 • сертификат за колекция от образци;
 • сертификат за произход;
 • сертификат за музикални инструменти.

 

 

Издаденото разрешително/сертификат е необходимо и задължително условие за въвеждането в Общността, износа или реекспорта на видовете, включени в Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 година относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях.

 

Разрешителните  (за внос или износ)/сертификатът за реекспорт могат да бъдат използвани еднократно.

 

Заявител:

Заявител може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо и юридически лице, но само когато България е крайна дестинация на екземплярите.

 

За сертификатите за лична собственост и сертификатите за музикални инструменти заявител може да бъде само лице с обичайно местопребиваване в Република България.

 

При електронно заявяване на услугата гражданите и организациите се идентифицират с КЕП. Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност „високо“ по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

- Правно основание

Закон за биологичното разнообразие - чл. 80

Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 година относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях - чл. 8, п. 3

Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията от 4 май 2006 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях - чл. 3

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За предоставяне на услугата е необходимо подаване на заявление за по образец съгласно точка 5 от Приложение № I, от Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 на Комисията от 23 август 2012 година за определяне на правила във връзка с формата на разрешителните, сертификатите и другите документи, предвидени в Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях, и за изменение на Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията (последно изменено с Регламент № 57/2015).

 

Към заявлението се прилагат следните документи или комбинация от тях:

 1. оригинал на документ за регистрация от друга държава-членка на Европейския съюз, когато в съответната държава се изисква такава и са отразени маркировката на екземпляра данните за неговия произход са съотносими към данните в стандартен документ по CITES (само за видовете по Приложение B към Регламент 338/97);
 2. оригинал на „копие за собственика“ от разрешително за внос издадено от държава членка на Европейския съюз или „копие за вносителя“ от нотификация за внос, попълнени от съответната митническата служба съгласно чл. 23 и 25 от Регламент 865/2006, и копие на документа по CITES, издаден от държави извън Европейския съюз, въз основа на който е осъществен вноса;
 3. документ от продажба на конфискувани екземпляри по чл. 106, ал. 1, т. 5 и ал. 2 т. 3 или разпореждане с такива съгласно чл. 106, ал. 1, т. 3, ал. 2, т. 1 и 2 и ал. 3, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие;
 4. транспортен документ, с който от друга държава членка на Европейския съюз е транспортиран хайвер от есетрови риби (Acipenseridae spp.);
 5. копие от фитосанитарен сертификат, издаден от държави извън Европейския съюз, когато съгласно Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора такъв е използван вместо разрешително по CITES за износ (валидно е само за фитосанитарни сертификати от Канада, Република Корея, Сингапур, издадени за изкуствено развъдени растения);
 6. оригинал на разрешително или друг документ предвиден в нормативен акт разрешаващ придобиване на екземпляра от природата;
 7. копие от АТА карнет (само за случаите на издаване на Сертификат за колекция от образци);
 8. сертификат за произход от производителя, извън случаите на видове по Приложение А и чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие;
 9. за ловните видове съгласно приложение № 4 към Закона за биологичното разнообразие, които попадат в приложения А, B и C към Регламент 338/97:

  а) разрешително за лов на името на ловеца;

  б) регистрация на трофея или разплащателен протокол заверен от националната или регионалната комисия за оценка на ловни трофеи, издадени по Закона за лова и опазване на дивеча;

 10. фактура или договор отразяващи законното придобиване на екземпляра в случай че заявителят е придобил екземплярите от друг собственик или вносител, извън случаите по чл. 106 от Закона за биологичното разнообразие;
 11. документ за регистрация на екземпляра и копие от регистрацията на неговите родители, издадени съгласно чл. 91 от Закона за биологичното разнообразие;
 12. при износ на хайвер за държави извън Европейския съюз - опис на пратката с номерата на ползваните върху кутиите етикети;
 13. документ за платена такса за предоставяне на услугата;
 14. документ за самоличност, удостоверяващ адресната регистрация в България – изисква се само в случаите за внос от физически лица;
 15. документ, удостоверяващ правния статус на заявителя, издаден в съответствие с националното му законодателство до три месеца преди подаване на заявлението (арг. от чл. 82, ал. 1, т. 5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР);
 16. нотариално заверено пълномощно – в случаите на подаване на заявление от представител на заявителя.

 

Документите, за които изрично е посочено, е необходимо оригиналът задължително да бъде предоставен пред Министерството на околната среда и водите, включително и в случаите на заявяване на услугата по електронен път. Непредоставянето на изрично изискан оригинал на посочен документ е основание за отказ от предоставяне на услугата.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление по електронна поща

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на околната среда и водите

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

45 дневен срок

Начини на плащане

По банков път,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 30 лв.

За издаване на Разрешение по Cites за износ/внос и реекспорт на животни и растения се заплащат такси, съгласно Тарифа на таксите, които се събират в МОСВ (обн. ДВ. бр. 39 от 20 май 2011 г.), както следва:

- За всеки вид от българската флора и фауна - 30 лв. на вид, съгласно ПМС № 136/2019 г., чл. 18, т. 1а

- За всеки вид от чуждата флора и фауна - 45 лв. на вид, съгласно ПМС № 136/2019 г., чл. 18, т.1б

- За всички видове, които са част от зоологическа или ботаническа градина, цирк, делфинариум, спасителен център, програма за повторно въвеждане в природата или предназначени за музеи и/или за научна институция - 25 лв. за цялото разрешително, съгласно ПМС № 136/2019 г., чл. 18, т. 1в

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

МОСВ

Как ще получа резултата

На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгина Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.

 

Дирекция "Национална служба за защита на природата"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не