Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Издаване на разрешение за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие по отношение на защитени животинските и растителните видове и видове предмет на регулирано ползване

Какво представлява услугата

Описание

В разрешителнотоза изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове се определят видовете, броят на екземплярите, времето и мястото, уредите, средствата и методите, начинът за разпореждане с екземпляра и други условия, при които се допуска изключението, както и органът или лицето, натоварено да осъществява контрола по спазването на условията.

 

 

- Правно основание

Закон за биологичното разнообразие - чл. 48, ал. 1; чл. 48, ал. 2; чл. 49, ал. 1, т. 1; чл. 49, ал. 1, т. 4

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Изисквания

 

Заявление и приложения, в зависимост от посоченото обстоятелство по за биологичното разнообразие, по което се иска разрешително:

1. За защита на видове от дивата флора и фауна и за запазване на природни местообитания:

 • Експертиза, изготвена от лица, компетентни по предмета на изключението;
 • Обосновка за причините, поради които се иска разрешаване ползването на забранени уреди, средства и методи за улавяне и убиване
 • Писмено съгласие на собственика на имота или на растителните екземпляри за осъществяването на дейността, предмет на изключението.

 

2. За предпазване от сериозно увреждане на селскостопански култури, добитък, гори, води, рибарници и други видове имоти:

 • Информация, свързана с идентифициране на местоположението на обекта или имота, където е установена щета, чрез посочване на кадастралната единица на земеделския или горския имот и/или чрез посочване на района, местоположението или адреса на имота, рибарника или водоема, където е установена щета, вкл. карти, схеми;
 • Описание на случая: кога е нанесена щетата; естеството и размера на щетата, писмени доказателствени материали по случая, снимки, видезаписи;
 • Обосновка за причините, поради които се иска разрешаване ползването на забранени уреди, средства и методи за улавяне и убиване, ако се ползват такива;
 • Документ, удостоверяващ, че заявителят или определеното от него лице е правоспособен ловец, когато исканото изключение се отнася до убиване на екземпляри с огнестрелно оръжие.

 

3. В интерес на общественото здраве и безопасност, включително на въздушния транспорт или други причини от първостепенен обществен интерес:

 • Обосновка за причините, поради които се иска разрешително за изключение от забраните, включително причините, поради които се иска разрешение за ползването на забранени уреди, средства и методи за улавяне и убиване, ако се ползват такива;
 • Документация от компетентни органи на Министерството на здравеопазването или на Министерството на земеделието и храните за установени заболявания на диви животни, които са опасни за хората;
 • Документация от компетентни органи на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за влошаване на безопасността на въздушния транспорт в района на летища, поради струпване и/или миграция на птици;
 • Документация от компетентни органи на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на енергетиката и други ведомства за специфични общественозначими задължения по отношение на енергийни системи.
 • 4.Други причини от първостепенен обществен интерес, включително такива от социален или икономически характер или изразяващи се в изключително благоприятни последици за околната среда:
 • Обосновка за причините, поради които се иска разрешаване на изключения, включително причините, поради които се иска разрешение за ползването на забранени уреди, средства и методи за улавяне и убиване, ако се ползват такива;
 • Документация от компетентни органи, доказващи първостепенен обществен интерес и изключително благоприятни последици за околната среда.

 

4. За целите на научните изследвания и обучението, подпомагане на устойчивото развитие на популациите и при въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни видове и необходимата за тази цел селекция, включително и за изкуствено размножаване на растения:

 • Анотация на темата, целите и очакваните резултати на научната разработка или изследването;
 • Програма за отглеждане и размножаване на животни и растения при контролирани условия във вивариуми, зоологически или ботанически градини, дендрариуми, живи колекции;
 • Програма за попълване или създаване на банки за семена, полен, гамети, ембриони, тъканни и клетъчни култури и други колекции за съхраняване на растителни и животински генетични ресурси при специални условия, вкл. за целите на обучението;
 • Програма за дългосрочен мониторинг;
 • Документ от приемащата страна - в случаите на износ на екземпляри за целите на изследванията, обучението, попълване на колекции и други нетърговски цели;
 • Програма за въвеждане на растителни и животински видове в места, извън района на естественото разпространение на съответните видове и повторното въвеждане на растителни и животински видове в райони, в които понастоящем те не съществуват, но са съществували в миналото;
 • Документ, удостоверяващ че заявителят или определеното от него лице е правоспособен ловец, когато исканото изключение се отнася до убиване на екземпляри с огнестрелно оръжие;
 • Проект за създаване на насаждения от защитени видове, вкл. анотация на метода на изкуствено размножаване на растения и документ за собственост или договор за ползване на имота, където ще се осъществява дейността;
 • Обосновка за причините, поради които се иска разрешение за ползването на забранени уреди, средства и методи за улавяне и убиване;
 • Копия от документ, доказващ, че екземплярът е законно убит, уловен или придобит по друг законен начин.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,Със заявление по електронна поща

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на околната среда и водите

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

до 30 дни

Начини на плащане

По банков път,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 100 лв.

За издаване на разрешение за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие по отношение на защитени животинските и растителните видове и видове предмет на регулирано ползване, съгласно Тарифа на таксите, които се събират в системата на МОСВ (обн. ДВ. бр. 39 от 20 май 2011 г.), се събират такси, както следва: 

- За научни цели и попълване на колекции, на музеи, ботанически и зоологически градини, както и за дейности, които директно подпомагат опазването на видовете растения и животни - 40 лв., съгласно ПМС № 136/2019 г., чл. 18, т. 3а

- Във всички останали случаи, вкл. проекти, които нямат за цел директно подпомагане опазването на видовете растения и животни, като мониторинг и др. - 100 лв., съгласно ПМС № 136/2011 г., чл. 18, т.3б

ЗАБЕЛЕЖКА не се дължи административна такса при подаване на заявление за разрешителните за разрушаване или преместване на гнезда от физически лица.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министър на околната среда и водите

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгина Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.

 

Дирекция "Национална служба за защита на природата"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не