Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Подновяване на регистрацията по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (ЕМАS)

Какво представлява услугата

Описание

Целта на EMAS е да насърчава непрекъснатото подобряване на екологичните резултати на организациите чрез създаване и прилагане на системи за управление по околна среда, периодична оценка на резултатите, предоставянето на информация относно екологичните резултати, открит диалог с обществеността и други заинтересовани страни, както и активното участие на служители в организациите и подходящо обучение.

 

След уведомяването министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице:

1. Изисква от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" потвърждение, че проверката и заверката са извършени в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1221/2009 с изключение на годините, в които организациите, ползващи се от дерогацията за малки организации съгласно чл. 7 от Регламент (ЕО) № 1221/2009, предават незаверена актуализирана екологична декларация;
2. Изисква от контролните органи по чл. 157д ЗООС (директорите на РИОСВ) становище относно спазването на изискванията на нормативната уредба по околна среда от страна на организацията;
3. Извършва оценка за съответствие с изискванията на чл. 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1221/2009 за подновяване на регистрацията; за целите на оценката компетентният орган може да изиска допълнителна информация.

 

В срок 14 дни от представяне на документите министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице проверява пълнотата на документацията и:

1. Открива процедура за подновяване на регистрацията, за което писмено уведомява организацията, или
2. Не открива процедура за подновяване на регистрацията в случай на констатирани неточности или пропуски в документацията, за което писмено уведомява организацията, както и за двумесечния срок за представяна на документите след посочената в регистъра дата за предоставяне на следващата екологична декларация

 

Въз основа на извършената оценка и в срок до 30 дни от уведомяването за откриването на процедурата за подновяване, министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице:

1. Подновява регистрацията на организацията, за което писмено я информира, или
2. Спира регистрацията с мотивирано решение.

- Правно основание

Закон за опазване на околната среда - чл. 132, чл.133 и чл.134

Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на Комисията - чл. 14

Наредба № Н-2 от 2.07.2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) - чл. 8

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За подновяване на регистрацията организациите подават ежегодно в МОСВ следните документи на български език:
1. информация за организацията съгласно Приложение VI от Регламент (ЕО) № 1221/2009;
2. заверена екологична декларация съгласно чл. 6, параграф 1, буква в) или заверена актуализирана екологична декларация съгласно чл. 6, параграф 2, буква в), или незаверена актуализирана екологична декларация съгласно чл. 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1221/2009;
3. декларация на проверяващия по околна среда съгласно Приложение VII от Регламент (ЕО) № 1221/2009;
4. декларация на проверяващия по околна среда съгласно приложение № 2 на Наредба № Н-2/02.17.2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрация и контрол по Схемата на Общността за управление на околна среда и одит EMAS в случай на искане за ползване на дерогация за малки организации.
Организациите, ползващи се от дерогацията за малки организации съгласно чл. 7 от Регламент (ЕО) № 1221/2009, не подават декларациите т. 3 и 4 в годините, в които предават незаверена актуализирана екологична декларация.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,Със заявление по електронна поща

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на околната среда и водите

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

44 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министър на околната среда и водите

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгина Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 6501
Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.

 

Дирекция "Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работнота време е от 09:00 часа до 17:30 часа.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не