Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обекти, в т.ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания.

Какво представлява услугата

Описание

На бъдещия ползвател на водния обект се издава разрешително, съдържащо условията, при които може да се осъществява заустване на отпадъчни води в повърхностни води и с които да се съобрази проектирания обект.

- Правно основание

Закон за водите - чл. 46, ал. 1, б. а, т. 3, чл. 52, ал. 1, т. 1, чл. 60, ал. 1 и чл. 61, ал. 1, ал. 2, ал. 4, т. 3

Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване - чл. 16, ал. 1, т. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Процедура

 

Документи за предоставяне на услугата:
•заявление по образец за издаване на разрешително и приложените към него документи се подават в два екземпляра - единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият - като негов пълен цифров аналог - върху електронен носител;

 

Приложения по чл. 11, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 на Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване:
• Заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното;
• Декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда;
• Копие или само се посочва номерът на действащ (влязъл в сила или подлежащ на предварително изпълнение, както и незагубил правно действие) административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, за одобряване, съответно съгласуване на инвестиционното предложение, за чието осъществяване се иска разрешаване на ползването на водния обект (в т.ч. писмо от компетентния орган по отношение приложимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие);
• Актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган;
• Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, в случаите, в които ползването на водния обект е свързано с ползването на съществуващи съоръжения;
• Договор между собствениците на отделните обекти (в случаите на групово събиране, отвеждане, пречистване и заустване на отпадъчни води от два и повече обекта);
• Съгласувателни становища от министъра на отбраната и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в случаите на дълбоководно заустване в р. Дунав, вътрешните морски води или териториалното море (в случаите на кандидатстване по чл. 52, ал.1, т.1, буква „г“ от ЗВ);
• Съгласувателно становище от общинската администрация в случаите на заустване на отпадъчни води във води по чл.19, ал.1, т.1 от Закона за водите (в случаите на кандидатстване по чл. 52, ал.1, т.1, буква „г“ от ЗВ);
• Становище от собственика на водния обект относно проучване за въздействието върху водния обект на количеството заявени за заустване отпадъчни и/или дъждовни води с цел защита от вредното въздействие на водите;

 

Приложения по чл. 11, ал. 4 на Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване:
• Картен материал за региона в подходящ мащаб с нанесени:
А) границите на обекта, от дейността на който се формират отпадъчни води, и близки населени места;
Б) водният обект;
В) трасето на отвеждащия колектор след площадката на пречиствателната станция и/или пречиствателното съоръжение до мястото на заустване, обозначено с географски координати;
Г) частта от съществуващата канализационна мрежа на обекта - по видове потоци и съоръжения към нея, с посочени географски координати на мястото/местата на заустване във водния обект;
Д) мястото на пречиствателната станция и/или пречиствателни съоръжения за отпадъчни води;
Е) предложение за места за собствен мониторинг, включително места за монтиране на измервателни устройства за количествата на заустваните отпадъчни води;
Ж) водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване в района с нанесени границите на санитарно-охранителните им зони, както и санитарно-охранителните зони около водоизточниците за минерални води;
• Данни за вида на канализационната мрежа и предвидените съоръжения към нея;
• Данни за пречиствателната станция за отпадъчни води:
А) количество и състав на отпадъчните води на вход и на изход пречиствателна станция;
Б) срок за започване, завършване и въвеждане в експлоатация на пречиствателната станция и/или пречиствателните съоръжения;
В) място/места и начин на заустване на отпадъчните води във водния обект.
•Данни за максимално часовото, средноденонощното и годишното количество и състав на отпадъчните води
•Информация за повторно използване на част от пречистените отпадъчни води:
А) наличие на възможности за повторно използване на пречистените отпадъчни води при спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда;
Б) цели на повторното използване;
В) максимално часово, средноденонощно и годишно количество на повторно използваните отпадъчни води.
• Данни от разрешителното за водовземане или от договора за предоставена водна услуга
За канализационна система на населено място, селищно и курортно образувание - приложения по чл. 11, ал. 4, т. 4 и т. 5 на Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване:
• Брой на еквивалентните жители в населеното място, селищното или курортното образувание
• Информация за производствените предприятия, за които е предвидено да се включват в селищната канализационна мрежа:
А) собственик или оператор на предприятието;
Б) дейност и описание на технологията;
В) изпускани средноденонощни и средногодишни водни количества;
Г) вид и технология на локалната пречиствателна станция и/или локалните пречиствателни съоръжения по отделните потоци;
Д) списък на характерни за съответното производство приоритетни и други основни и специфични вещества и замърсители, изпускани в отпадъчните води;
Е) концентрации в отпадъчните води на характерните за вида производство приоритетни и други основни и специфични вещества и замърсители на вход и изход пречиствателна станция и/или пречиствателни съоръжения;
Ж) характерни замърсители в отпадъчните води - емисионни норми/нива, както и информацията, която се изисква по чл.35, ал.4 на Наредба № 2 от 08.06.2011 г.

 

За промишлени предприятия - приложения по чл. 11, ал. 6 на Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване:
• Собственик и/или оператор на предприятието
• Предвиден брой на персонала, работни часове в денонощието, сезонност и работни дни в годината
• Данни за водоснабдяването на обекта, средноденонощни и годишни водни количества - общо и по цели на водопотребление
• Дейност и описание на предвижданата технология на производство
• Списък на характерни за съответното производство приоритетни и други основни и специфични вещества и замърсители, които ще бъдат изпускани в отпадъчните води
• Проектни данни за максимално часовото, средноденонощното и годишното количество на формиращите се отпадъчни води по потоци
• Концентрации в отпадъчните води на характерните за вида производство приоритетни и други основни и специфични вещества и замърсители на вход и изход пречиствателна станция
• За характерните замърсители в отпадъчните води - емисионни норми/нива по смисъла на чл.35 на Наредба № 2 от 08.06.2011 г., които се предвижда да бъдат достигнати с избраните технология на производство и технология на пречистване
• Проектни данни за вида на канализационната мрежа на обекта по потоци и съоръжения към нея
• Проектни данни за локалната пречиствателна станция и/или локалните пречиствателни съоръжения за отпадъчни води по отделни потоци:
А) вид и технология;
Б) количество и състав на отпадъчните води на вход и на изход пречиствателна станция и/или пречиствателни съоръжения;
В) срок за започване, завършване и въвеждане в експлоатация на пречиствателната станция и съоръженията по етапи;
Г) място/места и начин на заустване на отпадъчните води във водния обект с географски координати по система WGS 84.
• Предложения за място/места за собствен мониторинг, включително място/места за монтиране на измервателни устройства за количеството на заустваните отпадъчни води;
• План за действие при аварийни ситуации, включващ мерки и средства за предотвратяване, ограничаване и отстраняване на аварийни изпускания на замърсяващи вещества във водния обект.

 

Изисквания за предоставяне на услугата:
- актуален документ от собственика или оправомощено от него лице, на което е възложена експлоатацията на язовира, удостоверяващ съгласие за извършване на дейностите;
- информация за наличие или липса на задължения от Националната агенция за приходите, Агенция "Митници" и общините.

 

Процедура, по която се предоставя услугата:
За откриване на процедура за издаване на разрешително кандидатите подават заявление по образец, одобрен от министъра на околната среда и водите и публикувано на интернет страницата на МОСВ. В 20-дневен срок се проверява дали заявлението съдържа изискващите се информация и приложения съгласно обявения образец и дали съдържанието на приложените документи отговаря на изискванията на ЗВ. Ако заявлението отговаря на изискванията на ЗВ се извършва писмена преценка, която е неразделна част от документацията, въз основа на която се издава разрешителното или отказът за издаване на разрешително. Когато не са изпълнени изискванията на ЗВ се уведомява заявителя да отстрани несъответствията в срок до два месеца. При неотстраняване на несъответствията в двумесечния срок документите не се разглеждат и не се открива процедура, за което заявителят се уведомява писмено. В 20-дневен срок след изтичане на срока по разглеждане на документите и ако не са налице основания за отказ се изготвя съобщение, което се изпраща на кмета на съответната община за публично обявяване и се поставя на интернет страницата на МОСВ.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,Със заявление по електронна поща

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на околната среда и водите

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

от 2 до 5 месеца

Начини на плащане

По банков път,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 500 лв.

За издаване на разрешения за ползване на воден обект по приложение № 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите, се заплаща такса: 500 лв. - чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министър на околната среда и водите

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгина Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 6501
Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.

 

Дирекция "Управление на водите"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. “Княгиня Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9406501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не