Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Присъждане на екомаркировката на ЕС

Какво представлява услугата

Описание

Схемата за екомаркировка на ЕС е предназначена да популяризира продукти, които имат високи екологични показатели и допринасят за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда, здравето, климата и природните ресурси.

 

Критериите, на които трябва да отговарят продуктите, за да носят екомаркировката на ЕС, се основават на значимите въздействия на съответните продукти върху околната среда през целия им жизнен цикъл. Разработени са изисквания за приблизително 30 вида продукти: детергенти, хартиени изделия, туристическо настаняване, текстил и др. Критериите се публикуват с Решение на Европейката комисия (ЕК) и се актуализират периодично.

- Правно основание

 • Закон за опазване на околната среда - чл. 132, чл.137 и чл.138
 • Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно екомаркировката на ЕС (Текст от значение за ЕИП) - чл. 9

- Какво е необходимо да приготвя предварително

подаване на заявление

 

Изискванията и необходимите документи са описани в Решенията на ЕК за присъждане на екомаркировката на ЕС за съответната продуктова група.

 

Заявителят подава заявление за присъждане на екомаркировката на ЕС. Към заявлението се прилага цялата необходима документация, както е определено в съответното Решение на Комисията за установяване на критерии за екомаркировка на ЕС за въпросната група продукти.
В срок от два месеца след получаването на заявлението, МОСВ проверява дали документация е пълна и уведомява оператора. МОСВ може да отхвърли заявлението, ако операторът не допълни документацията в срок от шест месеца след такова уведомление.
МОСВ сключва договор с оператора за условията за използване на екомаркировката на ЕС.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на околната среда и водите

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

2 месеца за разглеждане на пълнотата на документацията

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 600 лв.

 

Съгласно чл. 7 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите за откриване на процедура за присъждане на екомаркировката на ЕС се събира такса 600 лв. за всеки заявен продукт.
Таксата се намалява, както следва:
1. с 20 на сто за микро, малки и средни предприятия и заявители от развиващи се страни;
2. с 15 на сто за организации, които имат система за управление по околна среда, сертифицирана по ISO 14001, или 30 на сто за организации, регистрирани по EMAS; за организации, отговарящи и на двете условия, се прилага по-голямото намаление;
3. с 20 на сто при изменение или продължение на правото за ползване на екомаркировката на ЕС или за продукт/продукти, на които е присъдена друга екологична маркировка тип I съгласно EN ISO 14024.
Намаленията са кумулативни.

 

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министър на околната среда и водите

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгина Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 6501
Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.

 

Дирекция "Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работнота време е от 09:00 часа до 17:30 часа.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не