Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Регистрация по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)

Какво представлява услугата

Описание

Целта на EMAS е да насърчава непрекъснатото подобряване на екологичните резултати на организациите чрез създаване и прилагане на системи за управление по околна среда, периодична оценка на резултатите, предоставяне на информация относно екологичните резултати, открит диалог с обществеността и други заинтересовани страни, както и активното участие на служители в организациите и подходящо обучение.

 

В срок 14 дни от представяне на документите министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице проверява пълнотата на документацията и:

1. Открива процедура за регистрация, за което писмено уведомява организацията, или
2. Не открива процедура за регистрация в случай на констатирани неточности или пропуски в документацията, за което писмено уведомява организацията.

 

След откриване на процедура за регистрация министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице:

1. Публикува в срок 30 дни на интернет страницата на МОСВ информация за откриването на процедура за регистрация на организацията;
2. Изисква от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" потвърждение, че проверката и заверката са извършени в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1221/2009;
3. Изисква от контролните органи по чл. 157д, ал. 1 ЗООС (директорите на РИОСВ) становище относно спазването на изискванията на нормативната уредба по околна среда от страна на организацията;
4. Извършва оценка за съответствие с изискванията на чл. 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1221/2009 за регистрация; за целите на оценката компетентният орган може да изиска допълнителна информация.

 

Въз основа на извършената оценка и в срок до 45 дни от откриването на процедурата министърът на околната среда и водите:

1. Издава мотивирано решение за регистрация и удостоверение за регистрация на български и английски език, предоставя на организацията логото на EMAS и регистрационния ? номер, или
2. Издава мотивирано решение за отказ за регистрация.

- Правно основание

Закон за опазване на околната среда - чл. 132, чл.133 и чл.134

Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на Комисията - чл. 13

Наредба № Н-2 от 2.07.2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) - чл. 5

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Организациите, желаещи да се регистрират по EMAS, подават в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) следните документи на български език:

1. Заявление за регистрация съгласно приложение № 1 към Наредба № Н-2 ОТ 2 юли 2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по схемата на Общността за управление на околна среда и одит (EMAS);
2. Информация за организацията съгласно Приложение VI от Регламент (ЕО) № 1221/2009;
3. Екологичната декларация, изготвена съгласно чл. 4, параграф 1, точка г) от Регламент (ЕО) № 1221/2009, заверена от проверяващ по околна среда, в електронна и печатна форма;
4. Декларация на проверяващия по околна среда съгласно Приложение VII от Регламент (ЕО) № 1221/2009;
5. Декларация на проверяващия по околна среда съгласно приложение № 2 в случай на искане за ползване на дерогация за малки организации.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на околната среда и водите

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

до 59 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министър на околната среда и водите

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгина Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 6501
Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.

 

Дирекция "Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работнота време е от 09:00 часа до 17:30 часа.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не