Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Разрешаване на използването на нов производствен процес, включващ употребата на живак или живачни съединения

Какво представлява услугата

Описание

Всяко физическо или юридическо лице, което възнамерява да използва нов производствен процес, включващ употребата на живак или живачни съединения, подава до министъра на околната среда и водите уведомление, което съдържа данни за контакт с лицето и информацията по чл. 8 (3) от Регламент (ЕС) 2017/852. Уведомлението и информацията се подават в един екземпляр на български език на хартиен и на електронен носител и в един екземпляр на английски език на хартиен и на електронен носител. Министърът на околната среда и водите възлага със заповед на Експертния съвет за оценка на приоритетни вещества извършването на оценка на информацията по чл. 8 (3) от Регламент (ЕС) 2017/852 с цел изготвяне на становище относно изпълнението на критериите по чл. 8 (6) от Регламент (ЕС) 2017/852.
При установени несъответствия или непълноти в информацията по чл. 8 (3) от Регламент (ЕС) 2017/852 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице уведомява за това заявителя в 30-дневен срок от датата на подаването на уведомлението. В тези случаи 6 месечният срок за издаване на становище спира да тече.

 

Заявителят отстранява установените несъответствия или непълноти в 30-дневен срок от датата на получаването на уведомлението.
Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице в двуседмичен срок се произнася с решение, с което прекратява процедурата и уведомява заявителя на услугата, когато се установи, че:
1. не са отстранени допуснатите несъответствия и непълноти, или
2. не е спазен срокът 30 дневният срок за отстраняване на несъответствията или непълнотите.

 

Експертният съвет за оценка на приоритетни вещества разглежда уведомлението и информацията по чл. 8 (3) от Регламент (ЕС) 2017/852 и в срок 6 месеца от датата на подаването на информацията след съгласуване с компетентните органи изготвя становище относно изпълнението на критериите по чл. 8 (6) от Регламент (ЕС) 2017/852.

 

За изготвяне на становище заявителят заплаща такса съгласно тарифата по чл. 72 от Закона за опазване на околната среда.
При изпълнение на критериите по чл. 8 (6) от Регламент (ЕС) 2017/852 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице изпраща на Европейската комисия уведомлението и информацията по чл. 8 (3) от Регламент (ЕС) 2017/852, придружено със становището на Експертния съвет.

 

Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице информира Европейската комисия и заявителя при неизпълнение на критериите по чл. 8 (6) от Регламент (ЕС) 2017/852, като изпраща становището Експертния съвет.
Решението за прекратяване на процедурата може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

- Правно основание

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (Загл. изм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г., бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) - чл. 7

Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 - чл. 8, ал. 3

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на уведомление по образец

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на околната среда и водите

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

Мотивираното становище по чл. 7а, ал. 5 от ЗЗВВХВС се изготвя от ЕСОПВ в рамките на 6 месеца от датата на подаване на уведомлението.

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 3000 лв.

За разрешаване на използването на нов производствен процес, включващ употребата на живак или живачни съединения се заплаща такса в размер на 3 000 лв., съгласно ПМС 136/2019 г.,  чл. 28, ал. 3, т. 1 от Тарифа за таксите, събирани в системата на МОСВ.

- Резултат от услугата

Описание

Информация за издадените от Европейската комисия решения по чл. 8 (6) за от Регламент (ЕС) 2017/852 (за използването на нов производствен процес, включващ употребата на живак или живачни съединения) се публикува на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

Кой издава резултата от услугата

Европейската комисия

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгина Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 6501
Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.

 

Дирекция "Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работнота време е от 09:00 часа до 17:30 часа.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не