Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Разрешаване на производството или пускането на пазара на нов продукт с добавен живак

Какво представлява услугата

Описание

Всяко физическо или юридическо лице, което възнамерява да произвежда или да пуска на пазара нов продукт с добавен живак или да използва нов производствен процес, включващ употребата на живак или живачни съединения, подава до министъра на околната среда и водите уведомление, което съдържа данни за контакт с лицето и информацията по чл. 8 (3) от Регламент (ЕС) 2017/852. Уведомлението и информацията се подават в един екземпляр на български език на хартиен и на електронен носител и в един екземпляр на английски език на хартиен и на електронен носител.

Министърът на околната среда и водите възлага със заповед на Експертния съвет за оценка на приоритетни вещества извършването на оценка на информацията с цел изготвяне на становище относно изпълнението на критериите по чл. 8 (6) от Регламент (ЕС) 2017/852.
При установени несъответствия или непълноти в информацията по чл. 8 (3) от Регламент (ЕС) 2017/852 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице уведомява за това заявителя в 30-дневен срок от датата на подаването на уведомлението. В тези случаи 6 месечният срок за изготвяне на становище спира да тече.
Заявителят отстранява установените несъответствия или непълноти в 30-дневен срок от датата на получаването на уведомлението.

 

Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице в двуседмичен срок се произнася с решение, с което прекратява процедурата и уведомява лицето, което възнамерява да произвежда или да пуска на пазара нов продукт с добавен живак или да използва нов производствен процес, включващ употребата на живак или живачни съединения, когато се установи, че:
1. не са отстранени допуснатите несъответствия и непълноти, или
2. не е спазен 30 дневният срок за отстраняване на несъответствието.

 

Експертният съвет за оценка на приоритетни вещества разглежда уведомлението и информацията по чл. 8 (3) от Регламент (ЕС) 2017/852 и в срок 6 месеца от датата на подаването на информацията след съгласуване с компетентните органи изготвя становище относно изпълнението на критериите по чл. 8 (6) от Регламент (ЕС) 2017/852.
За изготвяне на становище заявтелят на услугата заплаща такса съгласно тарифата по чл. 72 от Закона за опазване на околната среда.

 

При изпълнение на критериите по чл. 8 (6) от Регламент (ЕС) 2017/852 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице изпраща на Европейската комисия уведомлението и информацията по чл. 8 (3) от Регламент (ЕС) 2017/852, придружено със становището на Експертния съвет за оценка на приоритетните вещества.

 

Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице информира Европейската комисия и лицето по чл. 7, ал. 1 от ЗЗВВХВЗ при неизпълнение на критериите по чл. 8 (6) от Регламент (ЕС) 2017/852, като изпраща становището на Експертния съвет за оценка на приоритетните вещества.

 

Решението за прекратяване на процедурата може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

- Правно основание

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (Загл. изм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г., бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) - чл. 7

Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 - чл. 8, ал. 3

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на уведомление по образец

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,Със заявление по електронна поща

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на околната среда и водите

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

Мотивираното становище по чл. 7а, ал. 5 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси се изготвя от ЕСОПВ в рамките на 6 месеца от датата на подаване на уведомлението.

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 3000 лв.

За разрешаване на производството или пускането на пазара на нов продукт с добавен живак се заплаща такса в размер на 3 000 лв., съгласно ПМС 136/2019 г., чл. 28, ал. 3, т. 2 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ.

- Резултат от услугата

Описание

Информация за издадените от Европейската комисия решения по чл. 8 (6) за от Регламент (ЕС) 2017/852 (за производството или пускането на пазара на нов продукт с добавен живак) се публикува на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

Кой издава резултата от услугата

Европейската комисия

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгина Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 6501
Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.

 

Дирекция "Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работнота време е от 09:00 часа до 17:30 часа.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не