Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Предоставяне на съгласие за внос на живак или смеси на живака за употреба разрешена в страната

Какво представлява услугата

Описание

Вносът на живак и смеси на живака съгласно приложение I към Регламент (ЕС) 2017/852 за употреба, разрешена в страната, се осъществява след съгласие от министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице.

- Правно основание

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (Загл. изм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г., бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) - чл. 6, ал. 2, Регламент (ЕС) 2017/852

Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 - чл. 6

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Вносителят или упълномощено от него лице подава до министъра на околната среда и водите формуляр за предоставяне на съгласие за внос по установен формат съгласно чл. 6 от Регламент (ЕС) 2017/852.

Към формуляра се прилага информацията съгласно чл. 4 (1) от Регламент (ЕС) 2017/852 (информация за удостоверяване на източника на живака (в чиста форма или в смеси), който предстои да бъде изнесен).

При установени несъответствия или непълноти във формуляра, министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице уведомява за това вносителя или упълномощеното от него лице в 10-дневен срок от датата на подаването на формуляра за внос. В тези случаи 30-дневният срок за предоставяне на съгласието спира да тече.

Вносителят или упълномощеното от него лице отстранява допуснатите несъответствия или непълноти във формуляра в 10-дневен срок от датата на получаването на уведомлението.

Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице предоставя съгласие за внос в 30-дневен срок от получаването на формуляра за съгласие.

Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице отказва предоставянето на съгласие за внос, когато след оценка на информацията във формуляра за предоставяне на съгласие за внос, както и на информацията съгласно чл. 4 (1) от Регламент (ЕС) 2017/852 се установи, че:

1. не са отстранени допуснатите несъответствия и непълноти, или
2. не е спазен 10 дневният срок за отстраняване на допуснатите несъответствия или непълноти във формуляра.
Отказът може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

За обработката на формуляра вносителят заплаща такса съгласно тарифата по чл. 72 от Закона за опазване на околната среда.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,Със заявление по електронна поща

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на околната среда и водите

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

30 дневен срок от получаване на формуляра за предоставяне на съгласие за внос

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 90 лв.

За предоставяне на съгласие за внос на живак или смеси на живака за употреба разрешена в страната се заплаща такса в размер на 90 лв., съгласно ПМС 136/2019 г., чл. 28, ал.2 от Тарифа на таксите, които се събират в системата на МОСВ.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министър на околната среда и водите

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгина Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 6501
Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.

 

Дирекция "Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работнота време е от 09:00 часа до 17:30 часа.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не