Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване, продължаване срока на действие, изменение и/или допълнение на разрешение на организации по оползотворяване на масово разпространени отпадъци и на лица, изпълняващи задълженията си индивидуално

Какво представлява услугата

Описание

Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, отговарят за разделното им събиране и третиране, както и за постигане на съответните цели за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване. Лицата изпълняват задълженията си индивидуално или чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване.

 

 

- Правно основание

Закон за управление на отпадъците - чл. 81

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Към заявлението за издаване на разрешение на организация по оползотворяване по образец 1, съгласно чл. 81 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) се прилагат следните документи:

 

1. Документ за правния статут на чуждестранно лице, издаден в съответствие с националното законодателство на заявителя, до три месеца преди подаване на заявлението.
2. Сключени предварителни писмени договори с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за събиране и транспортиране на отпадъци, и с общини, чрез които се осигурява изпълнението на задълженията по ЗУО и съответната наредба по чл. 13, ал. 1 от ЗУО.
3. Сключени предварителни писмени договори с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за рециклиране и/или оползотворяване на отпадъците, в т.ч. подготовка за оползотворяване, чрез които се осигурява изпълнението на задълженията на членовете на организацията по оползотворяване по ЗУО и съответната наредба по чл. 13, ал. 1 от ЗУО.
4. Нотариално заверена декларация от заявителя, че не е свързано лице по смисъла на ЗУО с лице, на което е отнето разрешението или му е отказано издаването на такова разрешение, преди изтичането на една година от отнемането или отказа.
5. Проект на договор между организацията по оползотворяване и нейните членове.
6. Безусловна и неотменяема банкова гаранция за гарантиране постигане на целите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на съответния поток масово разпространен отпадък, за създаване на система по чл. 15 от ЗУО и обхващане на населението в нея.
7. Проект на програма по чл. 53 от ЗУО, отговаряща на изискванията на съответната наредба по чл. 13, ал. 1 от ЗУО.
8. Заверени от кметовете на общините, с които организацията има сключени предварителни писмени договори, планове за разполагане на съдове за разделно събиране на отпадъците, посочени с конкретни параметри (обем, тип), и количествено-стойностна сметка (само за организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки).
9. Декларация за достоверност на данните.

 

Към заявлението за издаване на разрешение за индивидуално изпълнение на задълженията по образец 2, съгласно чл. 81 от ЗУО се прилагат следните документи:

 

1. Документ за правния статут на чуждестранно лице, издаден в съответствие с националното законодателство на заявителя, до три месеца преди подаване на заявлението.
2. Сключени предварителни писмени договори с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за събиране и транспортиране на отпадъци, и с общини, чрез които се осигурява изпълнението на задълженията по ЗУО и съответната наредба по чл. 13, ал. 1 от ЗУО.
3. Сключени предварителни писмени договори с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за рециклиране и/или оползотворяване на отпадъците, в т.ч. подготовка за оползотворяване, чрез които се осигурява изпълнението на задълженията по ЗУО и съответната наредба по чл. 13, ал. 1 от ЗУО.
4. Безусловна и неотменяема банкова гаранция за гарантиране постигане на целите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на съответния поток масово разпространен отпадък, за създаване на система по чл. 15 от ЗУО и обхващане на населението в нея.
5. Проект на програма по чл. 53 от ЗУО, отговаряща на изискванията на съответната наредба по чл. 13, ал. 1 от ЗУО.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,Със заявление по електронна поща,През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на околната среда и водите

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

Срокът на издаване е два месеца от получаване на заявлението или от отстраняване на нередовностите, и/или предоставяне на допълнителна информация.

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 600 лв.

- Издаване на разрешение на организации по оползотворяване - 600 лв., съгласно ПМС 136/2019 г., чл. 12, ал. 1, т. 4;
- Издаване на разрешение на лица, изпълняващи задълженията си индивидуално - 200 лв., съгласно ПМС 136/2019 г., чл.12, ал.1, т. 5;
- За продължаване срока на действие на разрешението на организации по оползотворяване - 300 лв., съгласно ПМС 136/2019 г., чл. 12, ал. 4, т. 1;
- За продължаване срока на действие на разрешението на лица, изпълняващи задълженията си индивидуално - 100 лв., съгласно ПМС 136/2019 г., чл. 12, ал. 4, т. 2

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министър на околната среда и водите

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Център за административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, При наличие на опашка пред отдел "Център за административно обслужване", работния ден се удължава до обслужване на всички потребители, но не повече от 2 работни часа.

 

Дирекция "Управление на отпадъците и опазване на почвите"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9406501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не