Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир, чрез изградени съоръжения

Какво представлява услугата

Описание

Използването на повърхностните води и водните обекти се извършва въз основа на издадено разрешително. Водовземане от язовирите, включени в Списъка на комплексните и значими язовири се осъществява след издаване на разрешително от министъра на околната среда и водите.

 

Срок за проверка на заявлението и писмена преценка

 

В 20-дневен срок се проверява дали заявлението съдържа изискващите се информация и приложения съгласно обявения образец и дали съдържанието на приложените документи отговаря на изискванията на Закона за водите (ЗВ).

Ако заявлението отговаря на изискванията на ЗВ се извършва писмена преценка, която е неразделна част от документацията, въз основа на
която се издава разрешителното или отказът за издаване на разрешително.

 

Несъответствие

 

Когато не са изпълнени изискванията на ЗВ се уведомява заявителя да отстрани несъответствията в срок до два месеца.

При неотстраняване на несъответствията в двумесечния срок, документите не се разглеждат и не се открива процедура, за което
заявителят се уведомява писмено.

 

Съобщение

 

В 20-дневен срок след изтичане на срока по разглеждане на документите и ако не са налице основания за отказ се изготвя съобщение,
което се изпраща на кмета на съответната община за публично обявяване и се публикува на интернет страницата на МОСВ.

 

- Правно основание

Закон за водите - чл. 52, ал. 1, б. а, т. 1, във връзка с чл.44, ал.1 и чл.67, ал.1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За издаване на разрешително кандидатите подават заявление по образец, одобрен от министъра на околната среда и водите и публикуван на интернет страницата на МОСВ.

 

Към заявлението прилагат:

• Заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното.
• Актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган.
• Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, или договор със собственика на съоръженията за предоставяне на услугата "водоподаване" - когато водовземането е пряко свързано с използване на съществуващи съоръжения на язовири, както и в случаите, при които водоползването се осигурява чрез съществуващи хидротехнически съоръжения за улавяне, довеждане и акумулиране на вода.
• Декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.
• Обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление, определена по реда на чл. 117а, ал. 2 от ЗВ или § 140 от ПРЗ към ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 61/2010 г.).
• Проект за санитарно-охранителна зона - когато искането е за питейно-битово водоснабдяване.
• Копие или само се посочва номерът на действащ (влязъл в сила или подлежащ на предварително изпълнение, както и незагубил правно действие) административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, за одобряване, съответно съгласуване на инвестиционното предложение, за чието осъществяване се иска разрешаване на водовземането и/или ползването на водния обект (в т.ч. писмо от компетентния орган по отношение приложимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие).
• Документи съгласно чл. 27, ал. 2 от Наредбата за ползване на повърхностните води:
• Документ за собственост или договор, удостоверяващ съгласие на собственика за ползване на съоръженията, и документ за въвеждане на обекта в експлоатация;
• Екзекутивна документация, която съдържа чертежи на съоръженията и доклад, описващ параметрите и техническото състояние на съоръженията, както и възможността съоръженията да изпълняват заявеното предназначение;
• при липса на екзекутивна документация се изготвят схеми и чертежи на изграденото съоръжение, а в доклада се представят параметрите и техническото описание на състоянието на съоръжението.
• Схема, в т.ч. текстово описание на пътя на водата от мястото на водовземане до мястото на потребление, с технически параметри на съоръженията, както и връзката със съществуващи водностопански системи и съоръжения.
• Информация за монтирано средство за измерване.
• Проект за завиряване, съгласно чл. 25 от Наредбата за ползване на повърхностните води - когато искането е за завиряване на новоизграден воден обект.
• Доказателства относно необходимостта от прехвърляне на води – когато искането е с цел прехвърляне на води между речни басейни.
• Удостоверение за регистрация на земеделски стопанин (в случаите по чл. 50, ал. 3, буква „г”).

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,Със заявление по електронна поща,През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на околната среда и водите

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

От 2 до 5 месеца, съгласно Условията и реда за издаване на разрешителни.

Начини на плащане

По банков път,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 500 лв.

За издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир, чрез изградени съоръжени, съгласно Тарифа на таксите, събирани в системата на МОСВ се изисква такса в размер на 500 лв. - ПМС № 136/2019 г., чл. 8, ал. 1, т. 2а

 

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министър на околната среда и водите

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Център за административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, При наличие на опашка пред отдел "Център за административно обслужване", работния ден се удължава до обслужване на всички потребители, но не повече от 2 работни часа.

 

Дирекция "Управление на водите"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. “Княгиня Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9406501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не