Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект - язовир, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения

Какво представлява услугата

Описание

За правото на ползване на повърхностен воден обект - язовир се издава разрешително. когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения.

 

- Правно основание

Закон за водите - чл. 52, ал. 1, б. б, а, т. 1, чл. 44, ал. 1, чл. 46, ал. 1, т. 1, чл. 67, ал. 1 и чл. 60

Наредба за ползването на повърхностните води - чл. 2, Глава втора, Раздел I и Раздел III

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За откриване на процедура за издаване на разрешително кандидатите подават заявление по образец, одобрен от министъра на околната среда и водите и публикувано на интернет страницата на МОСВ. Към заявлението прилагат:

• Заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното.
• Актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган.
• Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, или договор със собственика на съоръженията за предоставяне на услугата "водоподаване" - когато водовземането е пряко свързано с използване на съществуващи съоръжения на язовири, както и в случаите, при които водоползването се осигурява чрез съществуващи хидротехнически съоръжения за улавяне, довеждане и акумулиране на вода.
• Декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.
• Предварително (прединвестиционно) проучване или съответната разработена фаза на инвестиционния проект с обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.);
• Когато е необходимо изграждане на хидротехническо съоръжение, в проучването или в инвестиционния проект се разглеждат необходимостта и възможността за изграждане на съоръжение за осигуряване на миграция на рибите и на другите водни организми (рибен проход).
• Обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление, определена по реда на чл. 117а, ал. 2 от ЗВ или § 140 от ПРЗ към ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 61/2010 г.).
• Документи, удостоверяващи съгласието на собствениците на имоти, които ще бъдат засегнати от завиряването и строителството на съоръженията, съгласно чл. 23, ал. 3 от Наредба за ползването на повърхностните води.
• Съгласувателни становища на компетентните органи, свързани със засягане на изградена инфраструктура и с възможността за промяна на предназначението на земеделските земи и на горските територии, които ще бъдат засегнати.
• Копие или само се посочва номерът на действащ (влязъл в сила или подлежащ на предварително изпълнение, както и незагубил правно действие) административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, за одобряване, съответно съгласуване на инвестиционното предложение, за чието осъществяване се иска разрешаване на водовземането и/или ползването на водния обект (в т.ч. писмо от компетентния орган по отношение приложимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие).
• Схема, в т.ч. текстово описание на пътя на водата от мястото на водовземане до мястото на потребление, с технически параметри на съоръженията, както и връзката със съществуващи водностопански системи и съоръжения.
• В зависимост от заявената цел на водовземане се представят и документите посочени в чл. 24 и чл. 25, глава втора, раздел III на Наредбата за ползването на повърхностните води:
• за цел питейно-битово водоснабдяване: проект за санитарно-охранителна зона;
• за цел самостоятелно питейно-битово водоснабдяване: проект за санитарно-охранителна зона и писмен отказ от ВиК оператора за присъединяване към водоснабдителните мрежи и съоръжения поради липса на техническа възможност (няма изградена водоснабдителна мрежа), в който да е посочен и срокът за липсата на условия за присъединяване;
• за цел напояване: документи, удостоверяващи размера на напояваните площи и искане на собствениците и/или ползвателите на заявените площи за напояване;
• за цел пожарогасене: част пожарна безопасност;
• за цел аквакултури: описание на технологията на отглеждане, вида и предназначението на аквафермата (в т.ч. угояване, отрастване и др.);
• за цел прехвърляне на води между речни басейни: доказателства относно необходимостта от прехвърляне на води;
• за цел завиряване на новоизграден воден обект: проект за завиряване.
• Удостоверение за регистрация на земеделски стопанин (в случаите по чл. 50, ал. 3, буква „г”).
• Обосновки, изчисления и доказателства за изпълнение на изискванията по чл. 156е, ал. 2 от Закона за водите – само в случаите, когато чрез изгражданите съоръжения се изменят физичните характеристики на повърхностно водно тяло.

 

Процедура

 

В 20-дневен срок се проверява дали заявлението съдържа изискващите се информация и приложения съгласно обявения образец и дали съдържанието на приложените документи отговаря на изискванията на ЗВ.Ако заявлението отговаря на изискванията на ЗВ се извършва писмена преценка, която е неразделна част от документацията, въз основа на която се издава разрешителното или отказът за издаване на разрешително.Когато не са изпълнени изискванията на ЗВ се уведомява заявителя да отстрани несъответствията в срок до два месеца.При неотстраняване на несъответствията в двумесечния срок документите не се разглеждат и не се открива процедура, за което заявителят се уведомява писмено.В 20-дневен срок след изтичане на срока по разглеждане на документите и ако не са налице основания за отказ се изготвя съобщение, което се изпраща на кмета на съответната община за публично обявяване и се поставя на интернет страницата на МОСВ.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,Със заявление по електронна поща,През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на околната среда и водите

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

от 2 до 5 месеца, съгласно Условията и реда за издаване на разрешителни

Начини на плащане

По банков път,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 500 лв.

За издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект - язовир, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжени, съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ (обн. ДВ. бр. 39/2011 г.) се изисква такса в размер на 500 лв. - ПМС № 136/2019 г., чл. 8, ал.1, т. 2а

 

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министър на околната среда и водите

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Център за административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, При наличие на опашка пред отдел "Център за административно обслужване", работния ден се удължава до обслужване на всички потребители, но не повече от 2 работни часа.

 

Дирекция "Управление на водите"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. “Княгиня Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9406501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не