Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Издаване на сертификат за пътуващи изложби

Какво представлява услугата

Описание

Издават се разрешителни за защитени видове, които се използват при пътуващи изложби, циркове, вариетета и други. Сертификати за пътуващи изложби се издават по отношение на законно придобити екземпляри, които са част от пътуваща изложба.

 

Изисквания

 

Компетентният орган за издаване на сертификати по чл. 30, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 865/2006 е министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице (чл. 85 във вр. с чл. 80 ЗБР).

 

Заявител е кандидатът за сертификат по чл. 30, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 865/2006 (чл. 80 ЗБР).

 

Нормативно установени изисквания:

Съгласно чл. 33 от Регламент (ЕО) № 865/2006, когато е издаден сертификат за пътуваща изложба за екземпляр, трябва да са спазени следните изисквания:
а) екземплярът трябва да е регистриран от издаващите сертификата власти;
б) екземплярът трябва да бъде върнат в държавата членка, в която е регистриран, преди изтичане на срока на сертификата;
в) екземплярът трябва да е маркиран с индивидуална и трайна маркировка съгласно изискванията на чл. 66 от Регламент (ЕО) № 865/2006 в случаи на живи животни или в други случаи с такава маркировка, че властите във всяка държава членка, в която екземплярът бъде внасян или изнасян, да могат да потвърдят, че сертификатът се отнася за него.
В случаите, когато сертификат за пътуваща изложба е издаден в съответствие с чл. 32, § 2 от Регламент (ЕО) № 865/2006, чл. 32, § 1, б. "а" и "б" от Регламент (ЕО) № 865/2006 не се прилагат. В такива случаи сертификатът трябва да съдържа следния текст в клетка 20: "Този сертификат е невалиден, освен ако към него не е приложен оригинал на сертификат за пътуваща изложба, издаден от трета страна."

ВАЖНО! За всяко живо животно се попълва отделно заявление. В случай на изложба от мъртви екземпляри към заявлението се прилага списък в който се изброяват биологичния вид на екземплярите и какво представляват експонатите. Екземплярите следва да са индивидуално маркирани.

 

Процедура

 

1. Начало на процедурата
Процедурата започва с подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ от кандидата за сертификат по чл. 30, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 865/2006 (чл. 80 ЗБР).
Съгласно чл. 34 от Регламент (ЕО) № 865/2006:

а) При подаване на документи за издаване на сертификат за пътуваща изложба трябва да се попълнят клетки 3 и 9-18 от заявлението (формуляр 3), оригинала и всички копия. Държавите членки могат да изискат само един формуляр на заявлението да се попълва, като то може да се отнася за повече от един сертификат.
б) Надлежно попълненият формуляр се представя на управителните органи на съответната държава членка, в която се намират екземплярите, или в случаите, описани в чл. 32, § 2 от Регламент (ЕО) № 865/2006, при управителните органи на държавата членка по първоначално местоназначение, като тя трябва също така да съдържа информация и документация, които властите считат за необходими за определяне дали да бъде издаден сертификатът. Липсата на такава информация или документация трябва да бъде оправдана.
в) Когато е подадено заявление за сертификат, свързан с екземплярите, за които такъв сертификат е бил първоначално отхвърлен, заявителят информира за това управителните органи.

2. Получаване на становища
В 5-дневен срок от получаване на заявлението по чл. 80 ЗБР за издаване на разрешително за внасяне, изнасяне или сертификат за реекспорт на екземпляри от видове съгласно Приложения А и Б от Регламент (ЕО) № 338/97 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице изисква становище от научния консултативен орган по чл. 72 ЗБР (Българската академия на науките със своите специализирани институти, щатен научен персонал и асоциирани експерти). За износ на екземпляри от видове съгласно Приложение № 4 ЗБР, които попадат в Приложения А, Б и В от Регламент (ЕО) № 338/97, становището се изисква еднократно и е валидно за целия ловен сезон. Научният консултативен орган представя на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) становище в 15-дневен срок от получаване на искането по чл. 83, ал. 1 ЗБР. При необходимост от проверка на място тя се извършва от експерт от списъка по чл. 72, ал. 2 ЗБР (чл. 83 и 84 ЗБР).
3. Издаване на сертификат
Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешителните и сертификатите по чл. 80 ЗБР в срок до 5 работни дни от получаването на становището по чл. 84, ал. 1 ЗБР съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 338/97, Регламент (ЕО) № 865/2006 и ЗБР (чл. 85 ЗБР).
4. Отказ за издаване на сертификат и обжалване на сертификат или отказ
Министърът на околната среда и водите или оправомощените от него лица могат да откажат издаването на сертификат.
В ЗБР няма изрична разпоредба, уреждаща обжалването на отказ за издаване на разрешителни и сертификати по чл. 80 ЗБР. Съгласно чл. 120, ал. 2 КРБ, гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат, освен изрично посочените със закон. Определението в чл. 21, ал. 3 АПК посочва, че индивидуален административен акт е и волеизявлението за издаване на документ от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения, както и отказът да се издаде такъв документ. Ето защо отказът за издаване на сертификат по чл. 80 ЗБР е такъв индивидуален административен акт и доколкото в ЗБР няма изрична разпоредба, която да прогласява неговата необжалваемост, той подлежи на обжалване по реда, предвиден в АПК.

- Правно основание

Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията от 4 май 2006 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях - чл. 30, ал. 1

Закон за биологичното разнообразие - чл. 80, чл.85

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи

 

1. Заявление
Кандидатът подава ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ до министъра на околната среда и водите съгласно изискванията на чл. 34 от Регламент (ЕО) № 865/2006 (чл. 80 ЗБР).

Към заявлението се прилагат:
- валиден документ, указващ, че екземплярите са законно внесени или придобити на територията на Република България или на територията на Европейския съюз;
- регистрационна карта за регистрацията на екземплярите съгласно чл. 90 ЗБР;
- документ за платена такса.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,Със заявление по електронна поща,През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на околната среда и водите

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

до 30 дни

Начини на плащане

По банков път,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,На гише в административно звено за обслужване в брой

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 50 лв.

За издаване на сертификат за пътуваща изложба, в т.ч. циркове и изложби на растения или животни се събира такса в размер на 50 лв., съгласно ПМС 136/2019 г., чл. 19, т. 1

Таксата може да бъде преведена по банков път: https://www.moew.government.bg/bg/ministerstvo/bankovi-smetki-na-ministerstvo-na-okolnata-sreda-i-vodite/

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министър на околната среда и водите

Как ще получа резултата

На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Център за административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, При наличие на опашка пред отдел "Център за административно обслужване", работния ден се удължава до обслужване на всички потребители, но не повече от 2 работни часа.

 

Дирекция "Национална служба за защита на природата"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не