Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване на разрешение за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия и внос на генетично модифицирани организми с цел работа в контролирани условия

Какво представлява услугата

Описание

Процедура

 

Работа с ГМО в контролирани условия се извършва от лицата, получили разрешение от министъра на околната среда и водите, в регистрирани помещения, съгласно Закона за ГМО. Разрешенията се издават за всеки отделен случай на работа с ГМО в контролирани условия и за всеки отделен клас на работа с ГМО, когато има положително становище на Консултативната комисия по ГМО. Заявената работа от клас 2 може да започне незабавно след подаване на заявлението, когато ще се извършва в помещение, за което има издадено разрешение за клас 2 или по-висок клас работа с ГММ и са изпълнени всички негови условия.

 

Заявителят може да поиска писмено разрешение от министъра на околната среда и водите, което се издава в срок 45 дни от подаване на заявлението. Заявената работа от клас 2 може да започне 45 дни след подаване на заявлението или по-рано с писмено съгласие на министъра на околната среда и водите, когато ще се извършва в помещение, за което няма издадено разрешение за клас 2 или по-висок клас работа с ГММ. Работата с ГММ в контролирани условия от клас 3 и 4 и клас Б работа с ГМО, различни от ГММ, не може да започне преди получаване на разрешение от министъра на околната среда и водите. Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) извършват първоначална инспекция на помещенията за установяване адекватността на предпазните мерки. Въз основа на извършената инспекция РИОСВ изготвя протокол и при необходимост предлага конкретни промени в предпазните мерки.

 

Консултативната комисия по ГМО проверява достоверността и пълнотата на информацията, съдържаща се в подаденото заявление, точността на извършената оценка на риска и на определения клас на работа в контролирани условия, управлението на отпадъците и мерките за спешни действия при аварии. Комисията изготвя становище и го представя на министъра на околната среда и водите до:

 1. тридесет дни от подаването на заявление за клас 2;
 2. тридесет дни от подаването на заявление за класове 3, 4 или Б, когато работата ще се извършва в помещение, за което има предишно издадено разрешение за работа с ГМО от класове 3, 4 или Б и всички условия в него са спазени;
 3. шестдесет дни от подаването на заявление за класове 3, 4 или Б, когато работата ще се извършва в помещение, за което няма предишно издадено разрешение за работа с ГМО от класове 3, 4 или Б.

 

След изготвяне на становището по заявления за работа от класове 3, 4 или Б министърът на околната среда и водите организира обществено обсъждане, което се провежда не по-късно от тридесет (четиридесет и пет) дни. Не по-късно от 30 дни преди датата на обсъждането в един централен всекидневник, чрез местните средства за масово осведомяване, чрез поставяне на обяви в съответните кметства в района на местонахождението на помещението за работа с ГМО в контролирани условия от клас риск 3, 4 или Б, както и на интернет страницата на МОСВ се обявяват предметът на обществено обсъждане и мястото, където необходимата информация е на разположение на заинтересуваните лица. В известието се обявяват и датата и мястото, където ще се проведе общественото обсъждане. Всяко лице може да представи становище по предмета на обсъждането писмено или в електронна форма. За участие в общественото обсъждане се канят и заявителят или негови представители и членовете на комисията. При общественото обсъждане се води протокол, който се прилага към документите за издаване на разрешението.

 

Министърът на околната среда и водите издава заповед за вписване на помещението в регистър на помещенията за работа с ГМО в контролирани условия или прави мотивиран отказ в срок:

 1. четиридесет и пет дни от подаване на заявлението за клас 2;
 2. четиридесет и пет дни от подаване на заявлението за клас 3, 4 или Б, когато работата ще се извършва в помещение, за което има предишно издадено разрешение за работа с ГМО от класове 3, 4 или Б и всички условия в него са спазени;
 3. шестдесет дни от подаване на заявлението за класове 3, 4 или Б, когато работата ще се извършва в помещение, за което няма предишно издадено разрешение за работа с ГМО от класове 3, 4 или Б, като срокът не тече в периода на общественото обсъждане.

 

- Правно основание

Директива 2009/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година относно работата с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия (преработена) (Текст от значение за ЕИП) - чл. 6

Закон за генетично модифицирани организми - чл. 29, ал. 1; чл. 83

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на заявление и съпътстващи форми с инфомация  (В1, В2, В3, В4, Р, О , ЕМ)

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,Със заявление по електронна поща,През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на околната среда и водите

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

45 дневен срок /до 75 дни удължено обществено обсъждане за ГМ микроорганизми клас 2 и за микроорганизми клас 3 и 4 и др. ГМО клас Б, когато работата ще се извършва в помещения, които не са регистрирани

Начини на плащане

По банков път,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 600 лв.

За издаване на разрешение за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия и внос на генетично модифицирани организми с цел работа в контролирани услови, съгласно Тарифа на таксите, събирани в системата на МОСВ(обн. ДВ. бр. 39 от 20 май 2011 г.) се заплащат такси, както следва:

- За първо разрешение за клас 2 генетично модифицирани микроорганизми (ГММ) - 600 лв., съгласно ПМС № 136/2019 г., чл. 23, т. 1;
- За следващо разрешение за клас 2 ГММ - 300 лв., съгласно ПМС № 136/2019 г., чл. 23, т. 2;
- За първо разрешение за клас 3 ГММ - 1000 лв., съгласно ПМС № 136/2019 г., чл. 23, т. 3;
- За следващо разрешение за клас 3 ГММ - 500 лв., съгласно ПМС № 136/2019 г., чл. 23, т. 4;
- За първо разрешение за клас 4 ГММ и клас Б генетично модифицирани растения и животни - 1600 лв., съгласно ПМС № 136/2019 г., чл. 23, т. 5;
- За следващо разрешение за клас 4 ГММ и клас Б генетично модифицирани растения и животни - 800 лв., съгласно ПМС № 136/2019 г., чл. 23, т. 6

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министър на околната среда и водите

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Център за административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, При наличие на опашка пред отдел "Център за административно обслужване", работния ден се удължава до обслужване на всички потребители, но не повече от 2 работни часа.

 

Дирекция "Национална служба за защита на природата"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не