Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета

Какво представлява услугата

Описание

Издаването на разрешение е за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол.


Въвеждат се специфични изисквания, касаещи производството на растения от рода на конопа (канабис), семена за фураж и храна и за семена за посев, както и за контрол на използваните сортове и произведената продукция. Разрешителният режим е изключение от общата забрана за засяването и отглеждането на територията на Република България на растения от рода на конопа (канабис) по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.


Разрешава се отглеждането на сортове от влакнодаен коноп, които са вписани в Общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове на Европейския съюз. Контролира се съдържанието на тетрахидроканабинол на сортовете растения от рода на конопа, площите, произхода, количеството на използваните семена и др. Разрешението се издава на регистрирани земеделски стопани, които са физически лица/еднолични търговци и на юридически лица. Едноличните търговци и юридическите са длъжни да имат регистрация по Търговския закон, а за производителите на семена за фураж и по Закона за фуражите.


Режимът е разрешителен, с което се цели да не се допусне производство и търговия на продукция, която да бъдат насочена за неправомерно използване в противоречие на нормативната уредба.

 

Заявяване на услугата - съгласно приложения стандарт.

Стандарт_ Издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол

 

- Правно основание

Наредба № 1 от 12.03.2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол - чл. 5

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - чл. 29, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подава се заявление по образец.

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/ 

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ): https://edelivery.egov.bg/ 

3. Официалната електронна поща на МЗХГ: edelovodstvo@mzh.government.bg  

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,Със заявление по електронна поща,Устно на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от секция  Образци  на документи.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да прове-рявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на земеделието, храните и горите

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.
 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

три месеца

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Начини за получаване на резултата от услугата:

 • на място, в Центъра за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор.

Кой издава резултата от услугата

Министър на земеделието

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. Хр.Ботев № 55, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)98511383, (02)98511384-ЦАО, стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
Факс: 981 79 55
Адрес на електронна поща: edelovodstvo@mzh.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на Центъра за административно обслужване (ЦАО) е всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа без прекъсване.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не