Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Признаване на организация на производители на плодове и зеленчуци

Какво представлява услугата

Описание

За признаване на организация на производители на плодове и зеленчуци се подава заявление по образец, след което министърът издава заповед за признаване на организацията.

 

- Правно основание

 • Наредба № 11 от 15.05.2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми (Загл. изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) - чл. 10, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подава се заявление по образец.

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

 1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/ 
 2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ): https://edelivery.egov.bg/ 
 3. Официалната електронна поща на МЗХГ: edelovodstvo@mzh.government.bg 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от секция  Образци  на документи.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". То-зи номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на земеделието, храните и горите

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.
 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

3 месеца

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Начини за получаване на резултата от услугата:

 • на място, в Центъра за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор.

Кой издава резултата от услугата

Министър на земеделието, храните и горите

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. Хр.Ботев № 55, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)98511383
Факс: (02)981 79 55
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Задължително присъствие между 10.00 и 16.00 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не