Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Подаване на справка за вписаните сдружения в поддържания публичен регистър на "Сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост"

Какво представлява услугата

Описание

Във връзка с изпълнение на задълженията на кметовете на общините ежемесечно да подават справка до министъра на регионалното развитие и благоустройството за вписаните сдружения ( и евентуални промени по същите) в поддържания от тях публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост, кметовете на общини следва да предоставят следната информация: 

 • наименованието на сдружението,
 • неговият адрес,
 • срокът, за който е учредено,
 • предметът на дейност,
 • представените идеални части в сдружението,
 • имената и адресът на членовете на управителния съвет (управителя)
 • начинът на представителство.

 

Информацията следва да бъде изложена в табличен вид (Приложение 1 – образец на справка):
 

- Правно основание

 • Закон за управление на етажната собственост – чл. 47, ал. 1, изр. второ
 • Наредба № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър ма сдружения на собствениците в сгради в режим на етажна собственост 

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на справка по образец

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на завлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата.

- Резултат от услугата

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,По друг начин, оповестен от съответния орган на Интернет страницата му

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Административно обслужване"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, п.к. 1202

Код за междуселищно избиране: 02

Телефон за връзка: (02)02/9405260, (02)9405492

Факс: (02)02/9872517

Адрес на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg

Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Приемното време на министерството е от 9,00 до 17,30 ч. без прекъсване.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Да