Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване на Кодове на доставчици в Кодификационната система на НАТО (NCAGE кодове)

Какво представлява услугата

Описание

Кодификационната система е общият международен език за всички логистични информационни системи, използвани в НАТО. Тя предоставя информация за наименованията, чертежите, характеристиките на изделията, техните производители, доставчици и потребители. Тази информация е необходима за осигуряване на единство и еднозначност при заявяването и сключването на договори за доставка на материални средства за отбрана на страната и участието на Въоръжените сили на Република България в съвместни международни операции.

Националната кодификационна система включва база данни, съвместима с Базата данни на НАТО за стокови номера на изделия и кодове на производители - NMCRL+.

 

- Правно основание

 • Постановление № 11 на МС от 26.01.1999 г. за създаване в Министерството на отбраната на национален орган по въпросите на кодификацията на материалните средства за отбрана на страната (Загл. изм. - ДВ, бр. 75 от 2003 г., бр. 100 от 2004 г., бр. 83 от 2008 г., в сила от 23.09.2008 г., бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) - чл. 5

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да заявите услугата е необходимо да подадете попълнен формуляр-заявка.

Попълнената заявка се изпраща чрез системата за сигурно електронно връчване като приложение към официално писмо или на пощенски адрес за кореспонденция:  Гр. София 1092, ул. "Дякон Игнатий" № 3, Министерство на отбраната, дирекция "Обществени поръчки в отбраната" .

 

При искане само на Код на производител/доставчик попълнената от заявителя Заявка (без никаква допълнителна модификация като смяна на формата или версия) се изпраща и на е-майл ncbbgncage@mod.bg.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на отбраната.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

7 дневен

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министър на отбраната

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Обществени поръчки в отбраната"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Дякон Игнатий" № 3, п.к. 1092
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 9220642
Факс: 9220643
Адрес на електронна поща: dio@mod.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, не

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Министерство на отбраната

Идентификатор: 89

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не