Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Дигитализиране, фотокопиране и възпроизвеждане на архивни документи и материали от фотоархива на Министерството на отбраната.

Какво представлява услугата

Описание

Подава се заявление по образец, в което се описва предназначението на искания архивен материал
.

В заявка-образец се вписват сигнатурите от фотографския фонд, по списък, приложен към заявлението. Негативите се сканират и се предоставят на клиента. Услугата се заплаща по МЗ№ОХ-284/13.05.2010г.  и МЗ№ОХ-990/03.12.2020г. Заявителят се уведомява с писмо за количеството, стойността и начина на ползване на исканите архивни материали. Издава се фактура и касов бон, предаването на поръчката става по пощенски път или лично в Центъра за административно обслужване на МО

 

- Правно основание

 • Закон за Националния архивен фонд - чл. 90

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да заявите услугата трябва да подадете заявление по образец, с описание на предназначението на искания архивен материал

 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на отбраната.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване в брой

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 3 лв.

 

Услугата се заплаща съгласно обявените цени в заповеди на министъра на отбраната МЗ№ОХ-284/13.05.2010г и МЗ№ОХ-990/03.12.2020г

 

Издава се фактура и касов бон, предаването на поръчката става по пощенски път или лично в Центъра за административно обслужване на МО

 

 

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът се получава по пощенски път или лично в Центъра за административно обслужване на МО.

Кой издава резултата от услугата

Министър на отбраната

+ Административни звена, предоставящи услугата

"Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Дякон Игнатий" 3, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9220152
Факс: (02)9879693
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, .

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Министерство на отбраната

Идентификатор: 89

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не