Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Общинска администрация - Разлог

Услуги

- Какво прави администрацията

Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Съставни административно-териториални единици в общините са кметствата и районите. Те се създават при условия и по ред, определени в закон. Гражданите на общината избират общински съвети и кметове на общини. В кметствата се избират кметове на кметства. В районите в Столичната община и в градовете с районно деление се избират кметове на райони.

- Основни отговорности

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:

  • общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
  • устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
  • образованието;
  • здравеопазването;
  • културата;
  • благоустрояването и комуналните дейности;
  • социалните услуги;
  • опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
  • поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;
  • развитието на спорта, отдиха и туризма.

 
Гражданите участват в управлението на общината както чрез избраните от тях органи, така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението.
 
Местен референдум и общо събрание на населението се свикват и произвеждат при условия и по ред, определени със закон.

Данни за контакт


Е-mail: ob_razlog@bcmesta.bg

Kод за междуселищно избиране: (0747)

Телефони: 0747/80095

Факс: 0747/80081www.razlog.bg

Седалище и адрес


Област: Благоевград
Община: Разлог
Населено място: Разлог
Адрес: 2760 Разлогул."Стефан Стамболов" №1

Работно време


Гъвкаво работно време

От: 08:00 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

фронт офиса и дирекция "Приходи"на общината работят без прекъсване

Код по Булстат


000024948

Данни от административния регистър


Идентификатор: 257


Вид администрация: Общинска администрацияВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 07.01.2021г.