Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Общински администрации - Златарица

Услуги

- Какво прави администрацията

Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Съставни административно-териториални единици в общините са кметствата и районите. Те се създават при условия и по ред, определени в закон. Гражданите на общината избират общински съвети и кметове на общини. В кметствата се избират кметове на кметства. В районите в Столичната община и в градовете с районно деление се избират кметове на райони.

- Основни отговорности

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:

  • общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
  • устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
  • образованието;
  • здравеопазването;
  • културата;
  • благоустрояването и комуналните дейности;
  • социалните услуги;
  • опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
  • поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;
  • развитието на спорта, отдиха и туризма.

 
Гражданите участват в управлението на общината както чрез избраните от тях органи, така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението.
 
Местен референдум и общо събрание на населението се свикват и произвеждат при условия и по ред, определени със закон.

Данни за контакт


Е-mail: obshtina@zlataritsa.bg

Kод за междуселищно избиране: (0615)

Телефони: (0615) 3-54-20 Централа, (0615) 3-56-31 Център за административно обслужване, (0615) 3-54-41 Местни приходи, (0615) 3-54-72 ГРАО

Факс: (0615) 3 54 78www.zlataritsa.bg

Седалище и адрес


Област: Велико Търново
Община: Златарица
Населено място: Златарица
Адрес: гр. Златарица ул. "Стефан Попстоянов" № 22
Пощенски код: 5090

Работно време


Стандартно работно време

От: 08:30 ч. - До: 17:00 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Обедна почивка от 12,30 до 13,00 часа, с изключение на Центъра за административно обслужване, който е с непрекъснато работно време

Код по Булстат


000133778

Данни от административния регистър


Идентификатор: 292


Вид администрация: Общинска администрацияВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 16.02.2022г.