Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Общинска администрация - Стамболийски

Услуги

- Какво прави администрацията

Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Съставни административно-териториални единици в общините са кметствата и районите. Те се създават при условия и по ред, определени в закон. Гражданите на общината избират общински съвети и кметове на общини. В кметствата се избират кметове на кметства. В районите в Столичната община и в градовете с районно деление се избират кметове на райони.

- Основни отговорности

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:

  • общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
  • устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
  • образованието;
  • здравеопазването;
  • културата;
  • благоустрояването и комуналните дейности;
  • социалните услуги;
  • опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
  • поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;
  • развитието на спорта, отдиха и туризма.

 
Гражданите участват в управлението на общината както чрез избраните от тях органи, така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението.
 
Местен референдум и общо събрание на населението се свикват и произвеждат при условия и по ред, определени със закон.

Данни за контакт


Е-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg

Kод за междуселищно избиране: (0339)

Телефони: 0339/62493, 0339/62261http://www.stamb.info/

Седалище и адрес


Област: Пловдив
Община: Стамболийски
Населено място: Стамболийски
Адрес: гр.Стамболийски 4210 ул, "Георги С.Раковски" № 29

Работно време


Стандартно работно време

От: 08:00 ч. - До: 17:00 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

обедна почивка: от 12.00ч.до 13.00ч.

Код по Булстат


115245280

Данни от административния регистър


Идентификатор: 409


Вид администрация: Общинска администрацияВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 06.07.2021г.