Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

Какво представлява услугата

Описание

Ще Ви бъдат издадени документи-протоколи за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

С тях се удостоверява наличието на условия за подготовка и откриване на строителната площадка и за започване на строително-монтажните работи по определена от общината строителна линия и ниво за строеж

 

За кого е предназначена услугата:

За всеки инвеститор/собственик с цел:

 • удостоверяване началото на строителството и заемането на терена, на който ще се осъществят строително-монтажните работи;
 • заверка на заповедната книга на строежа;
 • доказателство за законосъобразността на строежа.

- Правно основание

Закон за устройство на територията - чл. 157, ал. 2; чл. 158, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 

 1. Лиценз за регистрация на строителната фирма - изпълнител от Камарата на строителите
 2. Договор за изпълнение на строежа със строител, който е вписан в Централния професионален регистър на строителя
 3. Договор за упражняване на строителен надзор
 4. Договор за авторски надзор с проектанта
 5. Одобрен и съгласуван график за прокопаване и заповед за право на прокарване – за линейни обекти
 6. Становище на КАТ, Градски Транспорт, АСРУД и др. - при дългосрочни СМР по основни направления
 7. Копие от одобрен Проект „Временна организация и безопасност на движението” /ВОБД/ - при необходимост 2
 8. Копие от одобрен План за управление на строителни отпадъци, в случаите когато такъв се изисква /съгласно чл. 11 от Закона за управление на отпадъците/
 9. Договор за извозване на изкопни земни маси
 10. Удостоверение за насочване на земни маси и строителни отпадъци
 11. Маршрут за транспортиране на отпадъци и/или изкопни земни маси
 12. Протокол за трасиране
   

 

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран елект-ронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
  Съхранете електронната форма на вашия компютър.
  Отворете формата с Adobe Reader.
  Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
  Попълнете всички полета с изискваната информация.
  От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
  След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
  Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
  След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

  Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация
   
  или
   
  Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

- Резултат от услугата

Описание

Информация за резултата от услугата се получава на гише или по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване.

Кой издава резултата от услугата

Кметът на общината по местоживеене

- Услугата се предоставя от общински администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не