Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

Какво представлява услугата

Описание

Ще Ви бъде издадено разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар.

Срокът на действие на разрешителното е една година от издаването му.
 

- Правно основание

 • Закон за опазване на селскостопанското имущество – чл.32, ал.3 и условията на чл.33 и чл. 34

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 

 1. Заявление по образец;  
 2. Документ за собственост /при необходимост/; 
 3. Актуална скица на имота; 
 4. Протокол за трасиране на имота/ите; 
 5. Декларация-обяснение от собственика на имота за „наличие на крайно уважителни причини“ за премахване на дървесната растителност. 
 6. Протокол от правоспособен геодезист с данни за измерване наклона на терена (допустима стойност съгласно чл.33 от ЗОСИ – 12 градуса).
  Договор за делба /само в случай на делба/; 
 7. Декларация от собствениците (наследниците) за съгласие на заявителя да добие дърва в общия (наследствения) имот;
 8. Удостоверение за наследници (представя се при необходимост. Набавя се по служебен ред).

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

 

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Кметът на общината

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

- Услугата се предоставя от общински администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не