Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Експертна оценка на дървесина и храстова растителност

Какво представлява услугата

Описание

 Изготвяне на експертна оценка на дървесна и храстова растителност: до 5 бр. дървета; до 10 бр. дървета; над 10 бр. дървета.

 

Процедура по предоставяне на услугата:

 

 1. Прием на заявлението с приложените документи в Центъра за услуги и информация на гражданите;
 2. Завеждане в деловодната система и изпращане на преписката към  кмета на общината;
 3. Кметът назначава комисия, която да извърши оглед на мястото. При огледът се представят и оригинали на приложените към заявлението документи. За извършеният оглед на мястото се съставя протокол.
 4. След извършеният оглед на представените документи и на дървесината и храстовата растителност се прави и експертната оценка.
 5. Получаване на индивидуалния административен акт от Центъра за услуги и информация на гражданите по избран от заявителя начин.

- Правно основание

Закона за устройство на територията - чл. 62, ал. 10

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи:

 

 1. Документ за собственост (при необходимост);
 2. Актуална скица, с дата не по-късна с повече от 6 месеца от датата на подаване на заявлението;
 3. Копие от протокола за трасиране на земеделска земя;

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация.

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 

 • лично от звеното за административно обслужване; 
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
 • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване. 

Кой издава резултата от услугата

Кметът на общината

- Услугата се предоставя от общински администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Кой може да предостави информация за услугата

Кметът на общината

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не