Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

Какво представлява услугата

Описание

Ще Ви бъде издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от четвърта или пета категория, с което се установява функционалната пригодност на строежа за ползване, според издадените строителни книжа.

 

Разрешението е необходимо на всеки собственик или инвеститор, на когото предстои да въведе в експлоатация завършен строителен обект..

- Правно основание

Закон за устройство на територията - чл. 177, ал. 3

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да заявите услугата, трябва да подадете следните документи:


1. За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация по чл.177, ал . 1 и ал . 3 от ЗУТ на строеж от IV категория:

 

 1. Документ за собственост;
 2. Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността към който се прилагат:
 • Разрешение за строеж;
 • Протокол за определяне на стр. линия и ниво на строеж/ при ново строителство/;
 • Акт обр.14 за приемане на конструкцията или конструктивна експертиза;
 • Констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения /Акт 15/;
 1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти (декларация за съответствие);
 2. Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
 3. Отчет за изпълнение на плана за управление на строителните отпадъци по чл. 11 от ЗУО (при необходимост), с приложени първични счетоводни документи;
 4. Технически паспорт;
 5. Сертификат за проектни енергийни характеристики (ако е приложимо).

2. За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация по чл.177 , ал . 1 и ал. 3 от ЗУТ на строеж от V категория

 1. Документ за собственост
 2. Разрешение за строеж;
 3. Протокол за определяне на стр. линия и ниво на строеж /при ново строителство/;
 4. Акт обр.14 за приемане на конструкцията /при ново строителство/ или конструктивна експертиза при преустройство;
 5. Констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ /Акт обр. 15/ или окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ;
 6. Документи удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти (декларация за съответствие);
 7. Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
 8. Отчет по чл. 11 от Закона за управление на отпадъците;
 9. Технически паспорт;
 10. Сертификат за проектни енергийни характеристики (ако е приложимо).

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран елект-ронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете полетата във формата.
 6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".
 7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връч-ване“ към Общинска администрация.

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата за електронни форми.

 

Образци за заявяване на услугата:

 

 

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 • лично от звеното за административно обслужване; 
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
 • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване. 

Кой издава резултата от услугата

Кметът на общината

- Услугата се предоставя от общински администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не