Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

Какво представлява услугата

Описание

За да извършвате таксиметрови услуги Ви е необходимо разрешение за таксиметров превоз на пътници.


Таксиметровите превози на пътници се извършват от регистрирани превозвачи или от водачи, извършващи дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка и с автомобили, оборудвани според нормативните разпоредби. 

- Правно основание

Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници на министъра на транспорта (обн., ДВ, бр. 109 от 14.12.1999 г.) - чл. 24

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да ползвате услугата е необходимо преди това да разполагате с удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници. Регистрацията се извършва от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

 

За да заявите услугата е необходимо да подадете следните документи:
 

 1. Заявление по образец.
 2. Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз.
 3. Карта за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил към протокол за периодичен преглед за техническа изправност  - по служебен път;
 4. Копия на удостоверенията “водач на лек таксиметров автомобил”.
 5. Удостоверение, че лицето няма задължения за осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Кодекса за социалното осигуряване - по служебен път; 
 6. Справка, че лицето няма задължения към НАП  - по служебен път;
 7. Справка, че данъчно задълженото лице, няма задължения   - по служебен път;
 8. Документ за платена такса за услугата.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация

 

или 

 

натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 • лично от звеното за административно обслужване; 
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
 • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване. 

Кой издава резултата от услугата

Кметът на общината

- Услугата се предоставя от общински администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не