Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Издаване на виза за проектиране

Какво представлява услугата

Описание

І етап

Подаване на Заявление по образец, документи за собственост на имота, право на строеж, пристрояване или надстрояване, пълномощно (при необходимост), квитанция за платена такса на гише административно обслужване.

Предоставя се и чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги за централизираното заявяване на ЕАУ чрез електронни форми на ДАЕУ (необходимо е Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП)).

- Правно основание

Закон за устройство на територията - чл. 140; чл. 140а

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност;
 3. Документ за собственост на имота;
 4. Виза за проучване и проектиране - 2 бр;
 5. Заверено геодезич.заснемане на растителността - 2 бр; 
 6. Заверена експ.оценка на заснетата растителност.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран елект-ронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дни

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 
 • лично от звеното за административно обслужване; 
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
 • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване. 

Кой издава резултата от услугата

Главен архитект

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Териториално и селищно устройство"
Адрес: обл. Плевен, общ. Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул."Св.св.Кирил и Методий" №39, п.к. 5855
Код за междуселищно избиране: 06552
Телефон за връзка: (06552)24-40
Адрес на електронна поща: dolnamitropolia@el-soft.com
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедна почивка от 12:30 до 13:00 ч.

- Услугата се предоставя от общински администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не