Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Какво представлява услугата

Описание

Кметът на общината, към която е подадено заявлението издава разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи (РИЕ) на територията на общината, съответно:

 • рекламни съоръжения;
 • информационни съоръжения;
 • монументално-декоративни  съоръжения.

 

За кого е предназначена услугата:

 

За всеки, който иска да постави рекламно-информационни елементи на територията на общината.

 

Разрешение не е необходимо за поставяне на безплатни съобщения за културни, спортни, хуманитарни и образователни прояви. Те се поставят само на определените за това места.

- Правно основание

Закон за устройство на територията - чл. 57, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 

 1. Заявление за издаване на разрешение.
 2. Документ за собственост - копие или писмено съгласие от собственика на имота. Ако е необходимо трябва да се приложи и удостоверение за наследници.
 • За сгради в режим на етажна собственост е необходимо решение на общото събрание на етажните собственици.
 • За имоти държавна собственост е необходимо писмено съгласие от ведомството или организацията, стопанисващи имота.
 1. Договор за наем /учредено право на ползване/.
 2. Конструктивно становище или проект, ако е необходимо.
 3. Визуализация на РИЕ.

 

Рекламно-информационните елементи се поставят на територията на общината след одобрен проект.

В зависимост от вида на РИЕ, съдържанието на комплекта от документи в проекта може да е различно. За повече информация - свържете се с експерти от общинска администрация.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация.

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата.

 

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 

 • лично от звеното за административно обслужване; 
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
 • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване

Кой издава резултата от услугата

Кметът на общината

- Услугата се предоставя от общински администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не