Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение

Какво представлява услугата

Описание

В случай, че нямате жилище и достатъчно средства, за да наемете такова, може да кандидатствате за настаняване в общинско жилище.

Право да кандидатстват и да бъдат настанени в общински жилища имат нуждаещи се от жилище граждани и техните семейства, които отговарят на следните условия:

 1. не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти, годни за постоянно обитаване, или право на ползване върху такива имоти на територията на Община Варна и/или такава в райони на населените места от 0 до 3 категория включително, определена в Единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици в РБ, поземлени имоти в курортните зони и комплекси и във вилните зони към тях; земи до 10 км от морската брегова ивица;
 2. не притежават незастроен поземлен имот, предназначен за жилищно, вилно или курортно строителство, идеални части от такъв имот или право на строеж върху него на територията на Община Варна, в райони на населените места от 0 до 3 категория включително, в курортните зони и комплекси и във вилните зони към тях; земи до 10 км. от морската брегова ивица;
 3. не притежават кабинети, офиси, ателиета, фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност и други нежилищни имоти или идеални части от такива имоти, в районите на населените места от 0 до 3 категория включително;
 4. не са прехвърляли в срок от 5 /пет/ години, преди подаване на молбата за картотекиране и издаване на заповедта за настаняване, имоти по т. 1, 2, 3 и 4 на други лица с изключение на случаите:
  а) на прекратяване на съсобственост - при условие, че лицето не придобива реална част от съсобствения имот;
  б) на направено дарение в полза на държавата или Общината;
 5. кандидатите и членовете на техните семейства имат постоянен адрес на територията на Община Варна повече от 5 /пет/години без прекъсване;
 6. срещу лицата и членовете на техните семейства не е изпълнявана процедура по реда на чл. 65 от ЗОС за изземване на общинска жилище.“.

- Правно основание

Закон за общинската собственост - чл. 45а, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да ползвате услугата, трябва да подадете заявление по образец.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връ-ване“ към Общинска администрация

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

 

 

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 • лично от звеното за административно обслужване; 
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
 • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване. 

Кой издава резултата от услугата

Кметът на общината

- Услугата се предоставя от общински администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не