Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Издаване на удостоверение за семейно положение

Какво представлява услугата

Описание

Удостоверение за семейно положение ще Ви бъде издадено, когато е необходимо да представите справка за семейния си статус с информация за съпруг или съпруга и деца. Семейното положение, вписано в удостоверението, може да бъде "неженен/неомъжена", "женен/омъжена", "разведен/а" или "вдовец/вдовица".

 

- Правно основание

Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 4

Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл. 13

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За заявяване по електронен път е необходимо да предоставите:

 

 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
 2. Пълномощно – изрично и с нотариална заверка на подписа на упълномощителя в случай, че заявителят не е титуляр.

 

За заявяване по електронен път е необходимо да притежавате валидно Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП)!

 

За заявяване на услугата на гише е необходимо да предоставите:

 

 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
 2. Документ за самоличност;
 3. Пълномощно – изрично и с нотариална заверка на подписа на упълномощителя в случай, че заявителят не е титуляр;
 4. Документ за платена такса.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация.

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата за електронни форми.

 

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от административната услуга може да бъде получен по един от следните начини:

 

 • Лично от звеното за административно обслужване; 
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга;
 • По електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване.
 • ръчване.

Кой издава резултата от услугата

Кметът на район/община

- Услугата се предоставя от общински администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Кой може да предостави информация за услугата

Център за услуги и информация за гражданите, гише ЕСГРАОН

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не