Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване на копие от подадена данъчна декларация

Какво представлява услугата

Описание

Ще Ви бъде издадено заверено копие от данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси.

 

Кой може да заяви услугата:  

  • Задължените лица.
  • Законни представители на задължените лица.
  • Упълномощено лице.
  • Трето лице, което черпи права от издаването на копието на подадена данъчна декларация, при наличието на предпоставките представяне на официални документи по Граждански процесуален Кодекс, Наказателно-процесуален кодекс и Административно процесуален кодекс. 

- Правно основание

  • Закон за местните данъци и такси - чл. 3; чл. 14, ал. 1; чл. 110, ал. 1, т. 13

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 

  1. Искане за издаване на документ.

В зависимост от качеството, в което действате, може да са Ви необходими допълнително някои от следните документи:

  • Нотариално заверено пълномощно.
  • Съдебно удостоверение.
  • Удостоверение от съда или досъдебен орган.
  • Удостоверение от административен орган, водещ административното производство.
  • Иницииращ документ/акт.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

  1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
  2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“  (https://edelivery.egov.bg/).
  3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.
 

За да заявите услугата:

 
  1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
  2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
  3. Отворете формата с Adobe Reader.
  4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
  5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
  6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете електронно формата.
  7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на завлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
  8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Общинска администрация.

 

 

или

 

 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата.

 

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 

  • лично от звеното за административно обслужване; 
  • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
  • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване. 

Кой издава резултата от услугата

Длъжностни лица от отдел "Местни данъци и такси"

- Услугата се предоставя от общински администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Кой може да предостави информация за услугата

отдел "Местни данъци и такси"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не