Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

Какво представлява услугата

Описание

В разпоредбата на чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) е предвидено, че Министерският съвет при определени от него условия и ред, в изключителни случаи, може да отпуска персонални пенсии на лица, които не отговарят на изискванията за отпускане на друг вид пенсия. Условията и редът, при които се отпускат персоналните пенсии, са уредени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. 


Съгласно чл. 7, ал. 1 и ал. 4 от тази наредба, персоналните пенсии се отпускат с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика съгласувано с министъра на финансите.


Предложението се изготвя въз основа на решение, прието на сесия на общинския съвет, за внасяне на предложение в Министерския съвет

 

- Правно основание

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (обн., ДВ, бр. 21 от 17.03.2000 г., в сила от 1.01.2000 г.) - чл. 7, ал. 4, т. 3, във връзка с

Кодекс за социално осигуряване - чл. 92

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходимите документи са съгласно чл. 7, ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. 

 

Необходими документи:

а) заявление по образец до Общински съвет, което включва мотивите за отпускане на персоналната пенсия, данни за самоличността на лицето и за гражданското му състояние;

б) документ за самоличност на лицето и подаващия документи (копие и оригинал за справка);

в) удостоверение за настойничество или попечителство/ документ за настаняване на детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и при настойник или попечител/ пълномощно (ако е приложимо) - (копие и оригинал за справка);

г) разпореждане на длъжностното лице от териториалното поделение на НОИ, с което се отказва отпускането на пенсия; когато няма постановено такова разпореждане, лицето представя документи, установяващи липса на основание за отпускане на друг вид пенсия, или декларация, че няма достатъчно положен осигурителен стаж;

д) удостоверение за раждане на детето (копие и оригинал за справка);

е) препис-извлечение от акт за смърт на починалия родител (копие и оригинал за справка);

ж) удостоверение за наследници на починалия родител (оригинал);

з) декларация за семейно положение и за годишния доход на член от семейството, включително от друга държава, за 12 месеца преди датата на подаване на заявлението в общината и документите, удостоверяващи този доход; при определяне на дохода се ползват и данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО (не е приложимо за деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и при настойник или попечител);

и) декларация от лицето, че получава/не получава пенсия, изплащана от друга държава;

к) документ, удостоверяващ статута на лицето на учащ (ако е навършило 18-годишна възраст);

л) за лицата по ал. 2, т. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж - документ от общината, че са родили и отгледали 5 и повече деца до 18-годишната им възраст, че не са били лишавани или ограничавани родителските им права и че децата не са били настанявани в държавни заведения за отглеждане за срок, по-голям от една година, освен по здравословни причини;

м) за лицата по ал. 2, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж- решение на ТЕЛК (НЕЛК), удостоверяващо, че болният за целия 10-годишен период е бил инвалид с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, който постоянно се е нуждаел от чужда помощ;

н) за лицата по ал. 2, т. 2 и 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж - документ за придобит действителен осигурителен стаж не по-малко от 3 години;

 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран елект-ронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация
 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

 

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 • лично от звеното за административно обслужване; 
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
 • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване. 

Кой издава резултата от услугата

Кметът на общината

- Услугата се предоставя от общински администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не