Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

Какво представлява услугата

Описание

Разрешението за строеж е документ, който е задължителен за законосъобразното изпълнение на строежа. Строежи могат да се извършват, само ако са разрешени съгласно Закона за устройство на територията, т.е. ако за тях е издадено валидно разрешение за строеж.

 

Не се изисква одобрение на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж в следните случаи:

 • стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежите от допълващото застрояване;
 • монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена степен на опасност, подлежащи на технически надзор от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор";
 • оранжерии с площ до 200 кв.м;
 • басейни с обем до 100 куб. м в оградени поземлени имоти;
 • подпорни стени с височина до 2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
 • ремонт на елементите на техническата инфраструктура;
 • огради, градински и паркови елементи с височина до 2,20 м над прилежащия терен;
 • изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв.м;
 • пневматични (надуваеми) складове или покрития с площ до 100 кв.м;
 • остъкляване на балкони и лоджии, с изключение на разположените към първостепенната улична мрежа;
 • монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW включително към съществуващите сгради в урбанизираните територии, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в собствените им поземлени имоти.

- Правно основание

Закон за устройство на територията - чл. 148, ал. 2, във връзка с; чл. 147, ал. 1; чл. 153

- Какво е необходимо да приготвя предварително


За да заявите услугата, трябва да подадете следните документи:

 

 1. Заявление по образец
 2. Документ за собственост
 3. Виза за проектиране
 4. Архитектурна ситуация ( при необходимост)
 5. Становище по част Конструкции (при необходимост)
 6. Становище по част Електро ( при необходимост)
 7. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура – НЕК, В и К и други
 8. Актуална скица от СГКК

 

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно или друг документ (пример: съдебно разпореждане).

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран елект-ронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация
 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 

 • лично от звеното за административно обслужване; 
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
 • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване

Кой издава резултата от услугата

Кметът на общината

- Услугата се предоставя от общински администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не