Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

Какво представлява услугата

Описание

Ще Ви бъде издаден дубликат на документ за платен данък върху превозни средства.

 

Кой може да заяви услугата: 

 

 1. Собственикът на превозното средство.
 2. Законният му представител.
 3. Пълномощник, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.
 4. Трето лице, което черпи права от издаването на дубликата при наличието на предпоставките по представяне на официални документи по Граждански процесуален Кодекс, Наказателно-процесуален кодекс и Административно процесуален кодекс. 

 

- Правно основание

 • Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 3, във връзка с; чл. 52

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да ползвате услугата, трябва да подадете искане за издаване на документ.

 

В зависимост от качеството, в което действате, може да са Ви необходими допълнително някои от следните документи:

 

 1. Нотариално заверено пълномощно.
 2. Съдебно удостоверение.
 3. Удостоверение от съда или досъдебен орган.
 4. Удостоверение от административен орган, водещ административното производство.
 5. Иницииращ документ/акт.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“ (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader.Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:


 
 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи"..
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Общинска администрация.

 
или
 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата.

 

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 

 • лично от звеното за административно обслужване; 
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
 • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване. 

Кой издава резултата от услугата

Длъжностни лица от отдел "Местни данъци и такси" или отдел "Местни приходи"

- Услугата се предоставя от общински администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация, отдел "Местни данъци и такси" или отдел "Местни приходи"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не