Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Кандидатстване, приемане и записване на деца в общинските детски градини на територията на Община Костинброд за учебната 2021/2022 година

Какво представлява услугата

Описание

Свободните места за прием на деца за учебната 2020/2021 година се обявяват на интернет страницата на Община Костинброд и на информационните табла на съответните детски заведения  в срок до 31 март  на текущата година.
         

За кандидатстване се подава попълнено заявление по образец  до директора на едно от детските заведения в срок от 01.04.2021 г. до 10.05.2021 г. и важи за всички детски заведения на територията на община Костинброд.

       

ЗАЯВЛЕНИЯТА МОЖЕ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ ПРЕЗ ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ДОЛУ АДРЕСИ!

 

ЗА  КЛАСИРАНЕ:

 1. Класирането се извършва по график, определен от Общинска администрация. Графикът се публикува на интернет страницата  на Община Костинброд и се обявява на видно място в детските заведения в срок до 31.05.2021 г.
 2. Класирането се извършва от комисия за всички обявени свободни места.
 3. Информация за първото класиране се публикува на интернет страницата на Община Костинброд и се изнася в списъци пред  детските градини на 31.05.2021 г.
 4. В 10-дневен срок от обявяването на списъците, родителите/настойниците на приетите деца писмено потвърждават записването  при директора на съответното детско заведение, като подават заявление за прием по образец,  заедно с необходимите документи, доказващи общи и социални критерии.
 5. При записване родителят/настойникът се запознава със списъка на необходимите медицински изследвания и документи.

СВОБОДНИ МЕСТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

 

        Детска       

              градина

Деца по

възрасти и

групи

ДГ „Радост”

гр. Костинброд

ДГ „Пролет”

гр. Костинброд

ДГ „Виолина”

с. Петърч

 

ДГ „Детелина”

с. Драговищица

 

Яслена група -

деца, родени 2019 и 2020 г.

25

23

25

18

Първа група -

деца, родени през 2018 г.

60

30

30

 

няма група

Втора група -

деца, родени през 2017 г.

0

0

2

0

 

Подготвителна целодневна група - 5  годишни

0

0

5

 

няма група

Подготвителна целодневна група – 6 годишни

0

0

5

 

няма група

Разновъзрастови /сборни/ групи

0

филиал с. Голяновци - родени 2015, 2016,

2017 и 2018 година

9

0

Родени 2015, 2016

 и 2018 година

 13

 

ЗА КОНТАКТИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

ДГ „Радост“ , гр. Костинброд - тел.: 0721/66 224; 0721//66 080  odzradost2005@abv.bg
ДГ „Пролет“ , гр. Костинброд - тел.: 0721/66 444; 0898 648 792  odzprolet1982@abv.bg
ДГ „Виолина“, с. Петърч - тел.: 0885 257 021  dg_violina1976@abv.bg
ДГ „Детелина“, с.Драговищица - тел.:07118/23 80; 0882 283 793  dgdetelina_1977@abv.bg 

 

СВОБОДНИ МЕСТА В ГРУПИТЕ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

        Училище

 

Деца по

възрасти и

групи

Първо ОУ „В. Левски“,

гр. Костинброд

Второ ОУ „В. Левски”,

гр. Костинброд

ОУ „Отец Паисий“,

с. Петърч

 

Подготвителна целодневна група - 5 и 6 годишни

0

0

0

Подготвителна полудневна група – 5 и 6 годишни

15

15 /с допълнителни следобедни занимания по желание на родителите/

15

 


ЗА КОНТАКТИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

 • Първо ОУ „В. Левски“, гр. Костинброд – тел.: 0721/66 110; 0721/66 111; 0721/66 112; kostinbrod_ou_vlevski@abv.bg  
 • Второ ОУ „В. Левски“,  гр. Костинброд  - тел.: 0721/66 220;  0879 29 78 59;  kostinbrod_2ou@abv.bg    
 • ОУ „Отец Паисий“, с. Петърч – 07116/20 33;   kost_pet@abv.bg

 

Записването в подготвителните групи в училищата става на място извън общото класиране за детските градини. Заниманията в полудневните групи са безплатни.

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ВЪПРОСИ:

 

Общинска администрация  тел.: 0721/68 710; 0889 500 019; prosveta_kostinbrod@abv.bg  – Таня Кирилова-Иванова                               

 

ОТГОВОРНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ Е ДА СЛЕДЯТ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА КЛАСИРАНИЯТА И ДА СПАЗВАТ СРОКОВЕТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ!

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За кандидатстване се подава попълнено заявление по образец  до директора на едно от детските заведения в срок от 01.04.2021 г. до 10.05.2021 г. и важи за всички детски заведения на територията на съответната общинска администрация.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран елект-ронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете полетата във формата.
 6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".
 7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация.

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата за електронни форми.

 

 

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Директора на едно от детските заведения

- Услугата се предоставя от общински администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не