Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

Какво представлява услугата

Описание

Дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се издава при изгубване, повреждане или унищожаване на удостоверението.

За да заявите електронна административна услуга задължително трябва да притежавате универсален електронен подпис на физическо лице

 

- Правно основание

  • Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници - чл. 10, ал. 6

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Заявлението за изпълнение на услугата се подава до Кмета на общината в Центъра за административно обслужване, лично от заинтересованото лице или упълномощено от него лице, което се задължава да представи оригинал на пълномощно – заверено от Нотариус, като приложи копие от същото към заявлението.

Към заявлението се прилагат следните документи:

  • Пълномощно - копие;

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дни

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Кмет на община

+ Административни звена, предоставящи услугата

 

- Услугата се предоставя от общински администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не