Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент на Р България и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)

Какво представлява услугата

Описание

Съгласно хронограма на ЦИК срокът за заявяване на услугата е изтекъл!!!

 

Услугата се предоставя на избиратели, които желаят да бъдат вписани в избирателния списък на секцията по настоящия си адрес при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Р България и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден - 30.10.2021г. вкл., до кмета на общината/района/кметството или кметския наместник по настоящия адрес на избирателя. 


Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО в МРРБ (https://regna.grao.bg/), като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е необходим подпис. ГД ГРАО извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението едновременно с подаването му. 


Органът по чл. 23, ал. 1 ИК по настоящ адрес незабавно уведомява общинската администрация по постоянния адрес на избирателя и предава информация за подадените заявления на ГД ГРАО в МРРБ не по-късно от 12 дни преди изборния ден - 02.11.2021 г. вкл., за автоматизирано включване на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес, включително и при подадено електронно заявление.


След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

- Правно основание

  • Чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4  от Изборния кодекс

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Попълнено заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент на Р България и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)  

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

Електронното заявяване на услугата  е  чрез ГД ГРАО при Министерство на регионалното развитие и благоустройството на следния адрес: https://regna.grao.bg/ 

- Резултат от услугата

Описание

Органът по чл. 23, ал. 1 ИК по настоящ адрес незабавно уведомява общинската администрация по постоянния адрес на избирателя и предава информация за подадените заявления на ГД ГРАО в МРРБ не по-късно от 12 дни преди изборния ден - 02.11.2021 г. вкл., за автоматизирано включване на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес, включително и при подадено електронно заявление.


След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

Кой издава резултата от услугата

Кметът на общината по местоживеене

Как ще получа резултата

На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване

- Услугата се предоставя от общински администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Кой може да предостави информация за услугата

Дирекция „Административно обслужване”

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не