Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

Какво представлява услугата

Описание

С данък се облагат:

 

 • сгради, самостоятелни обекти в сгради и поземлени имоти, които са в строителните граници на населените места и селищните образувания
 • поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията
 • застроените земеделски и горски земи - за действително застроената площ и прилежащия ѝ терен

 

Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти се подава при:

 • придобиване на новопостроен недвижим имот, който не подлежи на въвеждане в експлоатация  по реда на закона за устройство на територията;
 • придобиване на недвижим имот по наследство
 • предоставяне на право на управление върху държавен/общински имот;
 • придобиване на новопостроен или придобит по друг начин недвижим имот от предприятие или учредяване на вещно право на ползване върху недвижим имот на предприятие;
 • учредяване право на концесия върху недвижим имот;
 • преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка;
 • подаване на коригираща декларация за деклариран имот.

 

Не се подава декларация за недвижими имоти и ограничените вещни права, придобити, с изключение на придобитите от предприятия, по възмезден или безвъзмезден начин, чрез правна сделка или по давност /по раздел трети, глава втора от Закона за местните данъци и такси/.

 

Не се подава декларация и при промяна в обстоятелства, имащи значение за определяне на данъка, когато същите са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството ѝ на възложител по Закона за устройство на територията.

 

Декларацията се подава от данъчно задължените по Закона за местните данъци и такси лица: 

 • собствениците на облагаем с данък недвижим имот
 • лицето, на което е предоставено правото на управление върху имоти - държавна или общинска собственост
 • ползвателят - предприятие, когато върху имота е учредено вещно право на ползване
 • концесионерът при учредено право на концесия

 

Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици и ползватели.

 

Срокове за подаване на декларации по чл. 14 от ЗМДТ:

 • двумесечен срок от придобиването на облагаем с данък недвижим имот, включително предоставяне на право на управление  или  учредяване на право на ползване/концесия върху такъв имот, съответно от промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка
 • шестмесечен срок от откриване на наследството, когато недвижим имот се придобива по наследство.

 

Срокове за заплащане на задълженията по декларации по чл. 14:

 • първа вноска - до 30 юни;
 • втора вноска - до 31 октомври.

 

Предплатилите до 30 април за цялата година получават отстъпка 5 на сто.

- Правно основание

 • Закона за местните данъци и такси, чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 • Декларация по образец;

 

Може да Ви бъдат изискани допълнително и следните документи: 

 

 • документ за собственост; 
 • удостоверение за наследници (при нужда); 
 • смъртен акт (при необходимост); 
 • строителни книжа.

 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация.

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

 

 

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Органи по приходите / длъжностни лица от звено "Местни данъци и такси" към съответната община

- Услугата се предоставя от общински администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация, отдел "Местни данъци и такси"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не