Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМТД за облагане с данък върху наследствата

Какво представлява услугата

Описание

Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМТД за облагане с данък върху наследствата се подава - при смърт на физическо лице и откриване на наследство. 

 

При откриване на наследство данъчнозадължени лица са наследниците по закон или завещание. Декларацията се подава от наследниците, заветниците или техни законни представители.

 

Не подават декларации наследниците по права линия и преживелият съпруг в случаите на наследства, открити след 01.01.2005 г.

 

Декларацията се подава в срок от 6-месеца от откриване на наследството. За наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра, 6-месечният срок започва да тече от узнаването, че наследството е открито. Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.

 

Декларацията се подава в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина - по местонахождение на по-голямата част от имуществото му в страната.


Декларацията се подава лично или чрез упълномощен представител.


Данъкът се определя за всеки наследник или заветник поотделно и се съобщава на задължените лица. При несъгласие със съобщеното задължение се издава акт за установяване на задължението по чл. 107, ал. 3 ДОПК, който подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред ръководителя на звеното за местни приходи на общината.

 

Имуществата, които се облагат с данък върху наследствата са тези, наследени по закон или по завещание:

 • в страната или в чужбина - на български граждани;
 • в страната - на чуждите граждани;
 • в страната или в чужбина - на лица без гражданство, чието постоянно местопребиваване е на територията на страната;

 

Наследственото имущество включва:

 • притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи и
 • права върху такива вещи, както и
 • другите му имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на наследството, освен ако със закон е предвидено друго;

 

Като наследствено се облага и имуществото, което се получава в случай на смърт на наследодателя непосредствено от трето лице въз основа на сключен от наследодателя договор, с изключение на случаите, когато договорът е сключен в изпълнение на задължение по закон.

 

Не плащат данъка върху наследствата:

 1. преживелия съпруг и
 2. наследниците по права линия без ограничения.

 

Освобождава се от данък върху наследствата:

 • имуществото на загиналите за Република България или при изпълнение на служебния си дълг, или при производствени аварии и природни бедствия;
 • имуществото, завещано на държавата, общините;
 • завещано на Българския Червен кръст, законно регистрираните вероизповедания в страната, читалищата и другите юридически лица, които не са търговци с изключение на организациите с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в частна полза.

( тази разпоредба се прилага и когато имуществото се наследява от идентични или сходни лица, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Освобождаването в този случай е при условие, че лицето представи официален документ, удостоверяващ статута или качеството му, издаден или заверен от компетентния орган на съответната държава, както и неговия легализиран превод на български език. )

 • обикновената покъщнина;
 • дребният земеделски инвентар;
 • библиотеките и музикалните инструменти;
 • предметите на изкуството, автор на които е наследодателят, някой от наследниците или техен роднина по права линия без ограничение, а по съребрена - до четвърта степен;
 • неполучените пенсии на наследодателя;
 • имуществата в чужбина на български граждани, за които е платен данък върху наследството в съответната държава.

 

Особености:

 

 1. Освобождаването от данък на обикновената покъщнина; дребният земеделски инвентар; библиотеките и музикалните инструменти е при условие, че имуществото се наследява от роднини по права линия, съпруг, братя и сестри;
 2. Когато две лица са починали едновременно или непосредствено едно след друго и едното е наследник на другото, не се дължи данък за наследствения дял, придобит от починалия наследник.

 

Данъчни облекчения, които могат да се ползват съгласно чл. 39 от ЗМДТ:

 

 • Когато наследодателят е придобил по наследство недвижимо имущество, в наследствената маса се включват:
  • 40 на сто от стойността/ данъчната оценка на имота, ако същият е придобит до 1г. от настъпване на обстоятелството;
  • 50 на сто стойността/ данъчната оценка на имота, ако същият е придобит до 2г. от настъпване на обстоятелството;
  • 60 на сто, стойността/ данъчната оценка на имота, ако същият е придобит до 3г. от настъпване на обстоятелството.

 

Особености:

 

 1. Сумите по сметки на починали лица се изплащат на техните наследници след представяне на удостоверение от общината, че са посочени в декларацията за облагане с данък върху наследствата и данъкът е платен;
 2. Когато данъкът не е платен, той се удържа и се превежда по сметката на съответната община в едномесечен срок от представянето на документ за размера на дължимия данък, а на наследниците се изплащат суми до размера на остатъка по сметката на наследодателя.

 

Изключение: при изплащане на обезщетения по договор за застраховка "Живот", сключен от наследодателя в полза на трети лица.

 • Прехвърлянето на поименни акции и други ценни книжа, принадлежали на лица, които са починали или са обявени за отсъстващи, се извършва въз основа на удостоверение, издадено от общината по местооткриване на наследството, че тези ценни книжа са посочени в декларацията и дължимият данък върху наследството е платен;
 • Банките, застрахователните и другите търговски дружества, както и всички други лица, които са влогодържатели или длъжници по ценни книги, пари или друго имущество, което влиза в едно наследство, за което знаят, че е открито, са длъжни преди плащането, предаването или прехвърлянето на това имущество да изпратят опис на имуществото на общината по местооткриване на наследството.

 

 

- Правно основание

 • Закон за местните данъци и такси, чл. 32, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да заявите услугата, трябва да подадете заявление - декларация по образец. 

 

При необходимост се изискват допълнителни документи, например: 

 • Удостоверение за наследници – когато наследодателят е бил собственик;
 • Акт за смърт – когато е наследодателят е бил ползвател.
 • Ксерокопие на данъчна оценка за недвижим имот, находящ се извън общината по последното местожителство на наследодателя;
 • Ксерокопие на извлечение от банка - по влогове и по кредити;
 • Ксерокопие на удостоверение за застрахователна стойност на превозното средство, включително и ако и спряно от движение;
 • Копие на извлечение от баланс, ако наследодателят притежава дялово участие в търговски дружества.

Удостоверение за наследници се представя само в случай, че декларацията се подава в община, различна от общината по последното местожителство на наследодателя.

 

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо изрично нотариално заверено пълномощно

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи" .
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.
   

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

Срок за подаване на данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМТД за облагане с данък върху наследствата: Декларацията се подава в срок от 6-месеца от откриване на наследството. За наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра, 6-месечният срок започва да тече от узнаването, че наследството е открито. Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници. Срок за плащане на данъчното задължение: В 6-месечен срок: от откриване на наследството; от узнаването, че наследството е открито – за наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра; от въвеждане във владение – за лицата, които се явяват наследници на обявения за отсъстващ към момента на последното известие от него; от деня на раждането – когато наследникът е лице, което е било заченато към момента на откриване на наследството и е живородено; В 1-месечен срок за наследствени имущества, за които данъчно задължените лица са узнали след изтичане на 6-месечният срок. Дължимият данък се преизчислява. Когато се наследява предприятие на едноличен търговец, участие в събирателно дружество, дялове и акции, представляващи повече от 50 на сто от капитала на търговските дружества, дължимия данък може да бъде заплатен в срок до 1 година от откриване на наследството. Деклараторът следва да избере срока за заплащане на данъка в попълненото заявление по образец

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Органи по приходите / длъжностни лица от звено "Местни данъци и такси" към съответната община

- Услугата се предоставя от общински администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Кой може да предостави информация за услугата

Органи по приходите / длъжностни лица от звено Местни данъци и такси към съответната община.

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не