Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Декларация по чл. 71, т. 1 ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

Какво представлява услугата

Описание

Подаване на декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до края на предходната година в общината по местонахождение на имота.

Срокът за подаване на декларацията от задължените лица по чл.71, т. 1 от ЗМДТ /ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г./ е до края на предходната година.

Таксите за предоставяните от общините услуги, когато това е регламентирано със закон, се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата в конкретната община - чл. 7, ал. 1 ЗМДТ, като техните размери се регламентират в наредбата на общинския съвет по чл. 9 ЗМДТ.

- Правно основание

 • Закон за местните данъци и такси, - чл. 71, т. 1 ЗМДТ /ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г./

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да заявите услугата, трябва да подадете заявление - декларация по образец.

 

Декларацията трябва да съдържа подписите на всички собственици или ползватели (като се прилага копие от документа за собственост, респективно договор за ползване), а при юридическите лица – подпис на ръководителя и на главния счетоводител с печат на предприятието.

 

Общинските служители имат право да изискват и други придружаващи документи.

 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи" .
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.
   

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

Съгласно приложимите общински нормативни актове

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Органи по приходите / длъжностни лица от звено "Местни данъци и такси" към съответната община

- Услугата се предоставя от общински администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Кой може да предостави информация за услугата

Длъжностни лица от отдел "Местни данъци и такси"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не