Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък

Какво представлява услугата

Описание

Декларацията се подава на основание чл. 61н от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) от физически лица, включително еднолични търговци, извършващи дейности, доходите от които се облагат с патентен данък.

 

Декларацията се подава в следните случаи:

 

 1. Когато декларирате обстоятелства, свързани с определянето на патентен данък - дължите този вид данък, ако отговаряте едновременно на следните следните условия:
 • извършвате дейност/и, посочена/и в приложение № 4 на ЗМДТ;
 • оборотът Ви за предходната година не превишава 100 000 лв.;
 • не сте регистриран по ЗДДС, с изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за вътреобщностно придобиване по чл.99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.
 1. Когато през течение на годината се променят обстоятелствата, въз основа на които сте определили патентния данък. 
 2. Когато през течение на годината прекратите дейност, за доходите от която се дължи патентен данък. 
 3. Когато следва да преминете към облагане по общия ред на ЗДДФЛ, на основание чл. 61и, ал. 1 и 2 от ЗМДТ.

 

Декларацията можете да подадете:

 • лично или чрез упълномощено лице;
 • по пощата с обратна разписка;
 • по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване.

 

Декларацията се подава в:

 

 1. общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентната дейност;
 2. общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително едноличния търговец - когато дейността не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място;
 3. общината, където е постоянният адрес на пълномощника, когато декларацията се подава от пълномощник на чуждестранно физическо лице;
 4. Столична община - извън случаите по т. 1, 2 и 3

 

Какво трябва да имате предвид при изчисляването на данъка?

 

 1. Когато започвате или прекратявате дейност през течение на годината (с изключение на дейностите „ места за настаняване с не повече от 20 стаи” и „заведения за хранене и развлечения”), данъкът се определя пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително тримесечието на започване или прекратяване на дейността.
 2. Когато в рамките на една патентна дейност (с изключение на дейностите „места за настаняване с не повече от 20 стаи” и „заведения за хранене и развлечения”) през течение на годината се промени обстоятелство във връзка с определяне размера на данъка, размерът на данъка до края на годината, включително за тримесечието на промяната, се определя на базата на размера на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.
 3. Когато в рамките на една от патентните дейности „места за настаняване с не повече от 20 стаи” и „заведения за хранене и развлечения” през течение на годината се промени обстоятелство, което води до определяне на патентния данък в по-висок размер, за данъчната година се дължи по-високият размер на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.

 

Данъчни облекчения:


При облагане с патентен данък можете да ползвате данъчни облекчения в следната поредност:

 

 1. Физически лица, включително еднолични търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;
 2. Физически лица, включително еднолични търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък e с най-висок размер. За ползване на облекчението е необходимо дейностите да се извършват с «личен труд», т.е. без да се наемат работници. Облекчението не се прилага при извършване на повече от три дейности, както и при извършване на следните дейности: „услуги с атрактивен характер”, „обучение на водачи на моторни превозни средства”, „услуги „Пътна помощ” на пътни превозни средства” и „услуги със земеделска и горска техника”.
 3. Физически лица, включително еднолични търговци, които са пенсионери, извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за следните дейности: дърводелски услуги; шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги; обущарски и шапкарски услуги; металообработващи услуги; бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги; машинописни и/или копирни услуги; козметични услуги, поставяне на татуировки; маникюр, педикюр; часовникарски услуги; тапицерски услуги; ремонт на електро- и водопроводни инсталации; стъкларски услуги; поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти; фотографски услуги; санитарни възли, наети под аренда; ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини; ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги; продажба на вестници, списания, българска и преводна литература;
 4. Лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място, ако извършват някоя от следните дейности: бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги; козметични услуги, поставяне на татуировки; маникюр, педикюр. Намалението се ползва, при условие че към декларацията е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.

 

Санкции:

 

 1. До 500 лв. глоба за физическите лица или имуществена санкция за едноличните търговци - за подаване на декларацията след законоустановения срок;
 2. До 1000 лв. глоба за физическите лица или имуществена санкция за едноличните търговци - за непосочване или невярно посочване на данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък.

- Правно основание

 • Закон за местните данъци и такси, чл. 61н

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да заявите услугата, трябва да подадете заявление - декларация по образец.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи" .
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.
   

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

Срокове за подаване на декларацията:

 

 1. За обстоятелства, свързани с определянето на данъка: до 31 януари на годината, за която се подава декларация непосредствено преди започване на дейността, когато дейността започва след 31 януари.
 2. За всички промени в обстоятелствата, включително при прекратяване на патентна дейност - в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелствата. За преминаване към облагане по общия ред - в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата по чл. 61и, ал. 1 и 2 от ЗМДТ.
 3. Ако подадете декларацията до 31 януари на текущата година и в същия срок заплатите пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползвате отстъпка 5 на сто.

 

Срокове за внасяне на данъка:

 

Изчисленият от Вас данък се заплаща в следните срокове:

 • за първо тримесечие - до 31 януари ;
 • за второ тримесечие - до 30 април ;
 • за трето тримесечие - до 31 юли ;
 • за четвърто тримесечие - до 31 октомври.

Когато възникне задължение за внасяне на данъка през течение на годината, дължимата част за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията.

 

Внасяне на данъкът:

 

Патентният данък се внася в приход на: общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентната дейност общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително едноличния търговец - когато дейността не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място общината, където е постоянният адрес на пълномощника, когато декларацията се подава от пълномощник на чуждестранно физическо лице Столична община - извън случаите по т. 1, 2 и 3

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Органи по приходите / длъжностни лица от звено "Местни данъци и такси" към съответната община

- Услугата се предоставя от общински администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация, отдел "Местни данъци и такси"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не