Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

Какво представлява услугата

Описание

Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници се подава в следните случаи: 

 • При започване на дейността - преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 ЗАП; 
 • При промени в обстоятелства, които имат значение за определяне на данъка, включително при прекратяване на дейността изцяло или с определен брой автомобили - в 7-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство.

 

Декларацията се подава в общината, за територията на която е издадено разрешението по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/ .

 

Декларацията можете да подадете:

 • лично или чрез упълномощено лице;
 • по пощата с обратна разписка;
 • по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване.

- Правно основание

 • Закон за местните данъци и такси, чл. 61х

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да заявите услугата, трябва да подадете заявление по образец (Приложение №2) към общината, за територията на която е издадено разрешението по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/.

 

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и изрично нотариално заверено пълномощно
 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи" .
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.
   

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

Срок за подаване:

 • При започване на дейността - преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 ЗАП;
 • При промени в обстоятелства, които имат значение за определяне на данъка, включително при прекратяване на дейността изцяло или с определен брой автомобили - в 7-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Органи по приходите / длъжностни лица от звено "Местни данъци и такси" към съответната община

- Услугата се предоставя от общински администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Кой може да предостави информация за услугата

Отдел "Местни данъци и такси"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не