Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Възможност за заплащане на местните данъци и такси чрез Единната входна точка за електронни плащания в централната и местна администрация

Какво представлява услугата

Описание

Чрез услугата имате възможност за заплащане на дължими местни данъци и такси към всички общини чрез Единната входна точка за електронни плащания в централната и местна администрация, поддържана от ДАЕУ на основание чл. 24, ал.4 от НОИСРЕАУ. 

 

За да използвате услугата следва да подадете заявление по образец до съответната община. В заявлението можете да посочите за какви видове местни данъци и такси желаете да заплатите и за кои задължени лица.

 

След успешно подаване на заявлението общината ще регистрира съответните задължения в профила на заявителя в Единната входна точка за електронни плащания в централната и местна администрация. Всяка община определя и срок в който задълженията могат да бъдат заплатени чрез Единната входна точка за електронни плащания в централната и местна администрация. В случай, че този срок бъде просрочен, за да се активират отново задълженията Ви следва да подадете ново заявление до съответната община.

 

За регистрираните задължения ще получите известие:

 1. на електронния Ви адрес регистриран в Единната входна точка за електронни плащания в централната и местна администрация или 
 2. в профила Ви в системата за сигурно електронно връчване.

 

Информация за регистрираните от общината задължения с възможност за заплащането им може да се получи чрез:

 1. egov.bg - Моето пространство, секция „Задължения“;  
 2. edelivery.egov.bg – секция „Плати задължения“;
 3. pay.egov.bg – секция „Задължения за плащане“.

- Правно основание

 • Закон за местните данъци и такси 
 • Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършва от определени със заповед на кмета на общината служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да ползвате услугата е необходимо:

 1. да подадете заявление за заплащане на местните данъци и такси чрез Единната входна точка за електронни плащания в централната и местна администрация;
 2. да имате профил в:

a.    Моето пространство - egov.bg или 
b.    Системата за сигурно електронно връчване - edelivery.egov.bg или 
c.    Единната входна точка за електронни плащания в централната и местна администрация - pay.egov.bg

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация
 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Органи по приходите / длъжностни лица от звено "Местни данъци и такси" към съответната община

Как ще получа резултата

Като електронен документ чрез eGov.bg,Като електронен документ чрез портал за предоставяне на електронни услуги

- Услугата се предоставя от общински администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не