Z6_PPGAHG80015N906456LUN63BB4
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80015N906456LUN63BR4

Всички училища

Услуги

- Основни дейности

Основна дейност в училищата е педагогическата.

Участници в образователния процес са учениците, учителите, директорът, заместник-директорите и другите педагогически специалисти, както и родителите.

 

Общата организационна структура на училището включва органи за управление и контрол, педагогически специалисти, административен персонал и помощно-обслужващ персонал.

 

Образователният процес се организира чрез обучение, което се осъществява в границите на установения учебен ден.

Според степента на подготовката си учениците се организират в паралелки от I до XII клас.

 

Графикът на учебния процес за съответната учебна година се определя съгласно Заповед на министъра на образованието и науката.

Данни за контакт


Административно обслужванеСедалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Адрес: София
Пощенски код: 1000

Код по Булстат


000000000Последно обновено на 30.11.2022г.