Z6_PPGAHG800PDS306AJB7CR5B8I3
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PDS306AJB7CR5B8M1

Aбонамент за паркиране в Зона за платено паркиране

Какво представлява услугата

Описание

Aбонамент за паркиране в Зона за платено паркиране

- Правно основание

 • Наредба за организация на движението на територията община Хасково

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на заявление по образец

Документ, удостоверяващ местоработата (служебна бележка или друго);

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Устно на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле ДАТА и попълнете дата на заявяване, за да се генерира уникален номер на заявката, след това в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената и попълнена форма е необходимо да изпратите чрез Системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/) към община Хасково.

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Резултат от услугата

Как ще получа резултата

На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Хасково, пл. "Общински" №1, Хасково 6300

Информация: (038) 603 330

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не