Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I29G1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P0033

Издаване на разрешение за паша

Какво представлява услугата

Описание

Разрешителни за паша на домашни животни се издават ежегодно в съответствие с годишен План за пашата и ползването на сено. С плана се определят местата/площите, вида, броя на домашните животни, периода за паша, процедурата за подаване на заявленията и издаване на разрешителни за паша на домашни животни.

 

1. За издаване на разрешително, физическите или юридическите лица подават Заявление по образец.

2. Заявлението се подава в офиса на съответния парков участък

3. Заявлението се завежда в регистъра на Дирекцията.

4. Заявления, които не са попълнени по образец, се оставят без разглеждане.

5. След изтичане на обявения срок за подаване на заявления, Директорът на съответната Дирекция „Национален парк” издава мотивирана заповед с допустимите кандидати, която се предоставя на Главните инспектори на паркови участъци за издаване на разрешителни за паша.

6. Въз основа на акта, определени от Директора длъжностни лица издават разрешително за паша на домашни животни, след заплащане на таксата за ресурса, в зависимост от количеството.

- Правно основание

 • Закон за защитените територии - чл. 50, т. 5

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на заявление по образец

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към съответната Дирекция "Национален парк"

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дневен

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, кв."Вароша", ул."Бистрица" № 12 В, п.к. 56, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)880 537
Факс: (073)88 10 23
Адрес на електронна поща: delovodstvo@rilanationalpark.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Звеното за Административно обслужване работи без прекъсване

 

Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Банско, гр. Банско, , п.к. 2770
Код за междуселищно избиране: 0749
Телефон за връзка: 0749 88202
Факс: 0749 88204
Адрес на електронна поща: dnp@pirin.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, стандартно

 

Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, ул. Бодра смяна 3, ет. 3, п.к. 5300
Код за междуселищно избиране: 066
Телефон за връзка: (066)801 277
Факс: (066)801 277
Адрес на електронна поща: office@centralbalkan.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, 8-часов работен ден при 5-дневна работна седмица обедна почивка 30 минути и се ползва в интервала между 12.00. и 14.00 ч.

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не