Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I29O0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00J1

Областна дирекция "Земеделие" - София област

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

- Устройствен правилник / закон

ПМС №265/10.11.2009г. за Приемане на Устройствения правилник на МЗХ и създаване на ОД "Земеделие"
Обн. ДВ бр. 90 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 77 от 2013 г.

 

Устройствен правилник на областните дирекции "Земеделие"
Обн. ДВ бр. 7 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 9 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 60 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 73 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 32 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 21 от 2012 г.

 

 

Правилник за изменение на Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие“
Обн. ДВ бр. 41 от 2022 г.

 

Данни за контакт


Е-mail: odzg_sfoblast@mzh.government.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: 0894 451 686www.mzh.government.bg/ODZ-Sofiaoblast/bg/Home.aspx

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Триадица
Адрес: гр. София, бул. "Витоша" № 4 ет.6
Пощенски код: 1000

Работно време


Стандартно работно време

От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30. Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.

Код по Булстат


175812447

Данни от административния регистър


Идентификатор: 1224


Вид администрация: Специализирана териториална администрация, създадена като юридическо лице с нормативен актВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 27.02.2023г.