Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I29O0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00J1

Съвместяване с картата на възстановената собственост на проекти на обекти, предоставени в цифров вид (ZEM формат)

Какво представлява услугата

Описание

"ZEM формат" е структурата и съдържанието на записа в цифров вид на данните от Картата на възстановената собственост и регистрите към нея, както и номенклатурите на кодовете, одобрени от министъра на земеделието и храните. Данни за сгради и съоръжения в поземлените имоти могат да се нанасят допълнително в Картата на възстановената собственост по искане на заинтересувани лица.

 

Процедура

 

Началникът на Общинската служба по земеделие одобрява искането и изготвя възлагателно писмо, сканира и изпраща документите на имейл на изпълнителя на техническите дейности за изпълнение на услугата в срок от 2 работни дни. Документите на хартиен носител се изпращат на изпълнителя на техническите дейности чрез куриер веднъж седмично. Изпълнителят предоставя изготвения продукт в 5-дневен срок от получаване на възлагателното писмо. Срока за изпълнение на услугата е до 7 работни дни от подаване на заявлението.

- Правно основание

 • Тарифа за таксите събирани от органите по поземлена собственост - чл. 5, ал. 1, т. 19

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи

 1. Заявление по образец;
 2. Документи, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице;
 3. Пълномощно, когато заявлението се подава от представител;
 4. Представени данни за сгради и съоръжения в поземлените имоти в ZEM формат;
 5. Документ за платена такса.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Дата и попълнете, за да се генерира уникален номер на заявката и поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към съответната Областна дирекция "Земеделие".

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

7-дневен

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Общинска служба по земеделие

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Общинска служба по земеделие Якоруда
Адрес: обл. Благоевград, общ. Якоруда, гр. Якоруда, ул. "Цар Борис III" №70, п.к. 2790
Код за междуселищно избиране: 07442
Телефон за връзка: (07442)22 46
Факс: (07442)(07442) 22 46
Адрес на електронна поща: oszg_yakoruda@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.

 

Общинска служба по земеделие Хаджидимово
Адрес: обл. Благоевград, общ. Хаджидимово, гр. Хаджидимово, ул. "Димо Хаджидимов" №46, п.к. 2933
Код за междуселищно избиране: 07528
Телефон за връзка: (07528)22 05
Факс: (07528)(07528) 22 05
Адрес на електронна поща: oszg_hadjidimovo@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.

 

Общинска служба по земеделие Струмяни
Адрес: обл. Благоевград, общ. Струмяни, гр. Струмяни, пл. "7-ми април" №2, п.к. 2825
Код за междуселищно избиране: 07434
Телефон за връзка: (07434)30 76
Факс: (07434)(07434) 30 76
Адрес на електронна поща: oszg_strumyani@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.

 

Общинска служба по земеделие Симитли
Адрес: обл. Благоевград, общ. Симитли, гр. Симитли, ул. "Христо Ботев" №47, п.к. 2730
Код за междуселищно избиране: 0748
Телефон за връзка: (0748)72 024
Факс: (0748)(0748) 72 024
Адрес на електронна поща: oszg_simitli@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.

 

Общинска служба по земеделие Сатовча
Адрес: обл. Благоевград, общ. Сатовча, гр. Сатовча, ул. "Тодор Шопов" №37, п.к. 2950
Код за междуселищно избиране: 07541
Телефон за връзка: (07541)22 20
Факс: (07541)(07541) 22 20
Адрес на електронна поща: oszg_satovcha@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Непрекъсна режим на работа на звеното за административно обслужване.

 

Общинска служба по земеделие Сандански
Адрес: обл. Благоевград, общ. Сандански, гр. Сандански, бул. "Свобода" №20, п.к. 2800
Код за междуселищно избиране: 0746
Телефон за връзка: (0746)30 522
Факс: (0746)(0746) 30 522
Адрес на електронна поща: oszg_sandanski@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.

 

Общинска служба по земеделие Разлог
Адрес: обл. Благоевград, общ. Разлог, гр. Разлог, ул. "Поп Богомил" №2, п.к. 2760
Код за междуселищно избиране: 0747
Телефон за връзка: (0747)80 074
Факс: (0747)(0747) 80 074
Адрес на електронна поща: oszg_razlog@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.

 

Общинска служба по земеделие Петрич
Адрес: обл. Благоевград, общ. Петрич, гр. Петрич, ул. "Славянска" №2, п.к. 2850
Код за междуселищно избиране: 0745
Телефон за връзка: (0745)60 624
Факс: (0745)(0745) 60 624
Адрес на електронна поща: oszg_petrich@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.

 

Общинска служба по земеделие Кресна
Адрес: обл. Благоевград, общ. Кресна, гр. Кресна, ул. "Македония" №96, п.к. 2840
Код за междуселищно избиране: 07433
Телефон за връзка: (07433)22 89
Факс: (07433)(07433) 22 89
Адрес на електронна поща: osz_kresna@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.

 

Общинска служба по земеделие Гърмен
Адрес: обл. Благоевград, общ. Гърмен, гр. Гърмен, п.к. 2960
Код за междуселищно избиране: 0752
Телефон за връзка: (0752)32055
Факс: (0752)(0752) 32055
Адрес на електронна поща: oszggarmen@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.

 

Общинска служба по земеделие Гоце Делчев
Адрес: обл. Благоевград, общ. Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. "Търговска" №20, п.к. 2900
Код за междуселищно избиране: 0751
Телефон за връзка: (0751)60210
Факс: (0751)(0751) 60210
Адрес на електронна поща: oszg_goce_delchev@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.

 

Общинска служба по земеделие Благоевград
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" №1, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)884469
Факс: (073)(073) 884469
Адрес на електронна поща: oszg_blgrad@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.

 

Общинска служба по земеделие Белица
Адрес: обл. Благоевград, общ. Белица, гр. Белица, ул. "Георги Андрейчин" №15, п.к. 2780
Код за междуселищно избиране: 07444
Телефон за връзка: (07444)2225
Факс: (07444)(07444) 2225
Адрес на електронна поща: oszg_belitca@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване

 

Общинска служба по земеделие Банско
Адрес: обл. Благоевград, общ. Банско, гр. Банско, ул. "Патриарх Евтимий" №4, п.к. 2770
Код за междуселищно избиране: 07498
Телефон за връзка: (07498)8156
Факс: (07498)(07498) 8156
Адрес на електронна поща: osz_bansko@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не